Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Μετανάστευσης > ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ > Απασχόληση σε Νεοφυείς Καινοτόμες Επιχειρήσεις - Startup Permit

Τομέας Μετανάστευσης


Απασχόληση σε Νεοφυείς Καινοτόμες Επιχειρήσεις - Startup Permit

Εάν γνωρίζετε την ισχύουσα πολιτική για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, μπορείτε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων που πρέπει να τη συνοδεύουν. Εάν ενδιαφέρεσθε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, διαβάστε πρώτα τις παραγράφους που ακολουθούν των πιο κάτω βημάτων.

Βήμα 1:
Ανατρέξτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας και κατεβάστε τα έγγραφα που υπάρχουν εκεί στον υπολογιστή σας.

Βήμα 2:
Εκτυπώστε την αίτηση και, από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων, επιλέξτε και εκτυπώστε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 3:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/ Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 4:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 5:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που τυχόν να απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη!

Βήμα 6:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα αποκλειστικά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της υπογραφής του υπήκοου τρίτης χώρας. Για σκοπούς διευκόλυνσης, η λήψη των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης, στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της Επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας (για όλες τις Επαρχίες πλην της Λευκωσίας), με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης και δεν μπορεί να εξετασθεί πριν τη λήψη των στοιχείων αυτών.

ΣΗΜ.:
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ
  • Για πληροφορίες για την υποβολή, το ύψος, τη διάρκεια και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ.

Hide details for ΠολιτικήΠολιτική
Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία, απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (για τη μισθωτή απασχόληση: άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΖ του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου – Κεφ. 105 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και για την αυτοτελή απασχόληση: κανονισμός 12 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα).

Στις 15.2.2017, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, καθόρισε την πολιτική για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις και την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες σε αυτές. Η Απόφαση αυτή επιτρέπει την είσοδο και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών στις υπό αναφορά επιχειρήσεις και συγκεκριμένα αφορά στους ιδρυτές τέτοιων επιχειρήσεων, στα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και στο υποστηρικτικό προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί σε αυτές.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΜΔΜ για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα του τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται στη Δήλωση Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα που εγκρίθηκε από το ΥΣ τον Δεκέμβριου 2015 και αποτελούσε και αίτημα του ίδιου του start up community της Κύπρου. Βασίζεται σε καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μη, οι οποίες έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία και η προσέλκυση φιλόδοξων νεοφυών επιχειρήσεων στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας, έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα προγράμματα.

Το Εθνικό Σχέδιο «Cyprus Startup Visa» θα επιτρέπει σε ταλαντούχους επιχειρηματίες, υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) να εγκατασταθούν στην Κύπρο και να ιδρύσουν/λειτουργήσουν/αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με προοπτική υψηλής ανάπτυξης στην Κύπρο, νοουμένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ άλλων πρόσβαση σε κεφάλαιο ύψους €50.000, καινοτόμος επιχείρηση (innovative), τα κεντρικά γραφεία να είναι εγγεγραμμένα στη Κυπριακή Δημοκρατία όπως επίσης και η διεύθυνση και έλεγχος της επιχείρησης να ασκείται στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί σε πρώτο στάδιο για 2 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούν να εκδοθούν μέχρι 150 πρώτες άδειες διαμονής.


Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις και τους απασχολούμενους σε αυτές, είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα (Ατομικό Σχέδιο) είτε για ομάδες ατόμων (Ομαδικό Σχέδιο). Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πολιτική όπως έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ.


Hide details for Προϋποθέσεις για τον Υπήκοο Τρίτης ΧώραςΠροϋποθέσεις για τον Υπήκοο Τρίτης Χώρας
Ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη Νομοθεσία, σχετικά με την απασχόληση τρίτου υπήκοου στη Δημοκρατία.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.
Show details for Είσοδος στη ΔημοκρατίαΕίσοδος στη Δημοκρατία

Show details for Απαραίτητες Ενέργειες Μετά την ΕίσοδοΑπαραίτητες Ενέργειες Μετά την Είσοδο

Show details for Διάρκεια Άδειας Προσωρινής Διαμονής και ΑπασχόλησηςΔιάρκεια Άδειας Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης

Hide details for Αλλαγή ΕργοδότηΑλλαγή Εργοδότη
Τα Υψηλόβαθμα Διοικητικά Στελέχη και το Υποστηρικτικό Προσωπικό μπορούν να αλλάξουν εργοδότη και να απασχοληθεί σε άλλη νεοφυή καινοτόμα επιχείρηση, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι:

  • έχουν εξεύρει εργασία εντός ενός (1) μηνός από τον τερματισμό της προηγούμενης απασχόλησής τους,
  • η νεοφυής καινοτόμα επιχείρηση που θα τα απασχολήσει εμπίπτει στην πολιτική του Υπουργικού Συμβούλιου,
  • πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τη Νομοθεσία, σχετικά με την απασχόληση τρίτου υπήκοου στη Δημοκρατία.

Εργαζόμενος σε νεοφυή καινοτόμα επιχείρηση μπορεί να αλλάξει εργοδότη και να απασχοληθεί σε εργοδότη που δεν είναι νεοφυής καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι δεν έχει συμπληρώσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαμονή στη Δημοκρατία για σκοπούς γενικής απασχόλησης [κατά κανόνα τέσσερα (4) χρόνια].


Hide details for Μέλη οικογένειαςΜέλη οικογένειας
Για να είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση από υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολείται σε νεοφυή καινοτόμα επιχείρηση, θα πρέπει η επιχείρηση στην οποία απασχολείται να έχει εξασφαλίσει Ειδοποίηση Τελικής Έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε τέτοια περίπτωση, για να εισέλθουν και να διαμείνουν στη Δημοκρατία τρίτοι υπήκοοι που είναι μέλη οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) του θα πρέπει ο συντηρών να ακολουθήσει τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΙΤΗΣΗ - FORM MSUP1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4879,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡ_SUP.doc (Μέγεθος Αρχείου: 219,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΕΛΗ - FEES SUP.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 345,59Kb)

No documents found

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter