Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Πολιτικοί Γάμοι

Γραφεία έκδοσης βεβαίωσης μη τέλεσης γαμου

Η Βεβαιωση μη τέλεσης γάμου εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμόυ και Μετανάστευσης με την υποβολή των πιο κάτω εγγράφων και την καταβολή σχετικού τέλους.

Σε περίπτωση που ο γάμος θα τελεστεί μεταξύ δύο Κύπριων πολιτών ή μεταξύ Κύπριου πολίτη και πολίτη της ΕΕ, η σχετική βεβαίωση για τον Κύπριο πολίτη εκδίδεται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, ενώ για τον πολίτη της ΕΕ δεν απαιτείται η εξασφάλιση βεβαίωσης από τις Κυπριακές αρχές.

Σε περίπτωση που ο γάμος θα τελεστεί μεταξύ δύο πολιτών της ΕΕ, δεν απαιτείται η εξασφάλιση βεβαίωσης από τις Κυπριακές αρχές.

Για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και οι 2 αιτητές προσωπικά.

Για Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου.

ΚΥΠΡΙΟΙ

 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
 2. Διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα.
 3. Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση(άγαμος/διαζευγμένος/χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πρόσωπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 4. Σε περίπτωση που ήταν ξανά παντρεμένος:
α) Τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο, αφού πέρασαν 42 μέρες από την έκδοση του ή
β) Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αν εκδόθηκε πριν το 1990

5. Σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση.
6. Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης.

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
 2. Άδεια Προσωρινής Παραμονής που η ισχύς της να μην είναι μικρότερη του ενός μήνα την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση για βεβαίωση μη τέλεσης γάμου. Στην περίπτωση που η Άδεια Προσωρινής Παραμονής έχει ισχύ μικρότερη από ένα μήνα( έστω και μια μέρα) κατά την υποβολή της πιο πάνω αίτησης να προσκομίζει και απόδειξη πληρωμής νέας αίτησης για ΄Αδεια Προσωρινής Παραμονής στη Δημοκρατία.
 3. Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πρόσωπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 4. Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 5. Σε περίπτωση διαζυγίου, πιστοποιητικό διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 7. Έγκυρο διαβατήριο.
 8. Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης.
 9. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:

α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
 • είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
 • είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ:

Σε συνάντηση με εκπρόσωπο της Ουκρανικής Πρεσβείας συμφωνήθηκε όπως οι Ουκρανοί υπήκοοι μαζί με την αίτησή τους για έκδοση Βεβαίωσης μη τέλεσης προηγούμενου γάμου επισυνάπτουν τη Βεβαίωση μη εγγεγραμμένου γάμου από την Ουκρανική Πρεσβεία σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο προξενικών υποθέσεων καθώς και το πιστοποιητικό το οποίο θα αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο από την τοπική Αρχή της χώρας τους προς την Πρεσβεία.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
 2. Έγκυρη Βεβαίωση Εγγραφή (Yellow Slip).
 3. Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση(άγαμος/διαζευγμένος/χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πρόσωπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 4. Έγκυρο διαβατήριο.
 5. Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά/αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά/αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο.
 7. Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου μεταφρασμένο στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 8. Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης.

9. Τονίζεται ότι όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Σε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρόξενο της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας, και με την Πρέσβειρα της Σλοβακίας συμφωνήθηκε όπως οι Βρετανοί υπήκοοι που σκοπεύουν να συνάψουν πολιτικό γάμο στην Κυπριακή Δημοκρατία προσκομίζουν πιστοποιητικό ελευθερίας με τη σφραγίδα APOSTILE από το Γραφείο Γενικού Ληξιαρχείου (General Register Office), ή το Δήμο της περιοχής που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και οι Σλοβάκοι υπήκοοι από το Δήμο της περιοχής που μένουν στη χώρα τους επιβεβαιωμένο με τη σφραγίδα ΑPOSTILE.

Στην ίδια συνάντηση με τους πιο πάνω αποφασίστηκε Πιστοποιητικό Ελευθερίας δε χρείαζεται:
 • Όταν κάποιος έρθει στην Κύπρο με Τουριστικό Πακέτο Γάμου (Marriage Tour Package), δηλαδή να συνάψει πολιτικό γάμο και ακολούθως να αναχωρήσει από την Κυπριακή Δημοκρατία και
 • Όταν ο υπήκοος των δύο πιο πάνω χωρών διαμένει νόμιμα και αδιάλειπτα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστο τρία χρόνια.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ένορκος δήλωση Γάμου.doc (File Size: 22,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.doc (File Size: 24,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΙΟΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.doc (File Size: 34,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ.doc (File Size: 24,99Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES