Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Διαβατηρίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωση διαβατηρίων και ταυτοτήτων

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας του κοινού, προτρέπει όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά την περίοδο του καλοκαιρού να προβούν σε έλεγχο της ημερομηνίας λήξεως των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και ταυτοτήτων) των ιδίων και των ανήλικων τέκνων τους ώστε, εάν χρειάζεται, να προβούν σε έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωσή τους.

Επειδή, ακριβώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’ αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή, το κοινό προτρέπεται όπως υποβάλλει τις εν λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστο μέρες πριν το προγραμματιζόμενο ταξίδι.


Kυπριακό Διαβατήριο δικαιούνται όλοι οι Κύπριοι πολίτες.Τι είναι το Βιομετρικό Διαβατήριο;

Τα βιομετρικά διαβατήρια είναι ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία αποθηκεύονται τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου του, ως η ονομασία τους.
Τα βιομετρικά διαβατήρια εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από τις 13/12/2010 βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και βάσει των διεθνών προτύπων όπως αυτά καθορίζονται από τον I.C.A.O (Ιnternational Civil Aviation Organization).
Τα βιομετρικά διαβατήρια φέρουν μια μικροψηφίδα (microchip) στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου του, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα , βιομετρική φωτογραφία και η ψηφιακή υπογραφή του.
Η χρήση βιομετρικών στοιχείων ,τα όποια είναι μοναδικά ,μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα του κάθε ατόμου, πιστοποιεί αφενός την ταυτότητα του κατόχου του διαβατήριου και αφετέρου συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Aπαιτούμενα Έγγραφα
Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν Kυπριακό Βιομετρικό Διαβατήριο ή Tαξιδιωτικό Έγγραφο για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Aίτηση (Tύπος M. 9G/T).
(β) Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)
(γ) Πιστοποιητικό Γάμου (για παντρεμένες γυναίκες)
(δ) Πιστοποιητικό Kυπριακής Iθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Kυπριακή Iθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
(ε) Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας.


Η χρονική ισχύς των βιομετρικών διαβατηρίων είναι 10 χρόνια για ενήλικους και 5 για ανήλικους.

Απώλεια Διαβατηρίου
Σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου, μαζί με την αίτηση για αντικατάσταση υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω
(α) βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για απώλεια Διαβατηρίου
(β) ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του Διαβατηρίου του.

Αν πρόκειται για πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ απώλεια ή φθορά ή κλοπή τα τέλη θα είναι διπλάσια της προηγούμενης έκδοσης.

Έκδοση Διαβατηρίου σε ανήλικους
Σε ανήλικους εκδίδονται Διαβατήρια νοουμένου ότι
(α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων,ή
(β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού,κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος απουσίαζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διέυθυνση,ή
(δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο και είναι αγνώστου πατρός.


Γραφεία Παραλαβής αιτήσεων διαβατηρίων
Μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών, αιτήσεις για έκδοση Διαβατήριων παραλαμβάνονται στις Eπαρχιακές Διοικήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αλλά και στις Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για Kύπριους Πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό.Tέλη
Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:

Προσωρινό Διαβατήριο €20 Διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία €70
Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος (για ανήλικους) €45
Διπλωματικό Διαβατήριο €70
Υπηρεσιακό Διαβατήριο €70
Διαβατήριο για πολιτικόυς πρόσφυγες €90
Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ταχείας έκδοσης) €120


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση για διαβατήριο.pdf (File Size: 3774,52Kb)

No documents found

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter