Κυπριακή Δημοκρατία


Προγραμματική Περίοδος 2021-2027


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών σας ενημερώνει ότι ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι προς όφελος της Κύπρου μέσα από μέσα από το νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (Asylum and Migration Fund –AMF). Το νέο Ταμείο ΑMF αποτελεί μετεξέλιξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund –AMIF) της παρούσας προγραμματικής 2014-2020.

2. Στην παρούσα φάση οι προτάσεις Κανονισμών των νέων Ταμείων βρίσκονται ακόμα υπό διαβούλευση από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) οι οποίες αναμένεται να υιοθετηθούν εντός του 2020 με οριστικοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών και των διαθέσιμων πόρων ανά κράτος μέλος. Παρόλα ταύτα, σε συνέχεια της πρακτικής των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το Ταμείο θα έχει το δικό του πολυετές Πρόγραμμα ενώ γενικότερα τα έργα θα υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της επιμερισμένης ευθύνης (shared management) με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μέγιστο ποσοστό 75 % (εκτός σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που το ποσοστό μπορεί να ανέλθει και στο 100 %) ενώ το υπόλοιπο 25 % θα καταβάλλεται από εθνικούς πόρους

3. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως, αφού μελετήσουν τους στόχους και επιλέξιμες ενέργειες του Ταμείου, υποβάλουν προτάσεις για τα έργα που θα επιθυμούσαν ή θεωρούν καλό να υλοποιηθούν μέσα από το Ταμείο κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Για άμεση ενημέρωση βρίσκονται συνημμένα οι στόχοι και επιλέξιμες ενέργειες του Ταμείου (Συνημμένο Ι) καθώς και Πρότυπο Υποβολής Πρότασης Έργου (Συνημμένο ΙΙ). Επισημαίνεται όμως ότι τα όσα περιγράφονται στο Συνημμένο Ι είναι στη βάση των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις επί του νομικού πλαισίου, για να ενσωματωθούν στο κείμενο οι όποιες αλλαγές. Παρόλα ταύτα οι αρχικές προτάσεις είναι υποβοηθητικές για να δοθεί το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας ενεργειών/ δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν.

4. Οι προτάσεις/εισηγήσεις έργων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Συνημμένου ΙΙ στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών efu@moi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22409948. Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό της Μονάδας, Χριστίνα Χατζηοικονόμου, τηλ. 22 409944, email: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι -AMF.docx ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ -Πρότυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων 2021-2027.docx