Ταχυδρομική διεύθυνση:

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
Μνασιάδου 10, ΕLMA HOUSE
1065 Λευκωσία


Tηλέφωνο: +357 22409999
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efu@moi.gov.cy