Κυπριακή Δημοκρατία


Στόχος


Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μέσα από την προσαρμογή και παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής, η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απορροφητικότητας των Ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η Μονάδα στοχεύει με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να επιτύχει τη:

- Δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής

- Υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα

- Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης

- Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον