Κυπριακή Δημοκρατία


Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020


   Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 αποτελούνται από:

   • Το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης, και

   • Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο αποτελείται από δύο επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία:

   • το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας –Σύνορα και Θεωρήσεις, και

   • το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας –Αστυνομική Συνεργασία.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών μεθόδων προσέγγισης των θεμάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (αποτελούμενο από το τμήμα για τα σύνορα και θεωρήσεις και το τμήμα για την αστυνομική συνεργασία και τη διαχείριση των κρίσεων ) συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας στην Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια και εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Βλ. ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund


Η λειτουργία και η οργάνωση των Ταμείων ρυθμίζονται μέσα από το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, που έχει υιοθετηθεί για τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&from=EL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2014:150:TOC

Την ευθύνη για την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων της νέας περιόδου έχει αναλάβει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων ορίστηκε ως η Υπεύθυνη Αρχή, στη βάση της δομής και της εμπειρίας της κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, μέσα από τη διαχείριση των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών.

Η Υπεύθυνη Αρχή (Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων) με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε., έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.
Τα καθήκοντα της Υπεύθυνης Αρχής, έτσι όπως καθορίζονται στον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αναφέρονται οι κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, είναι τα εξής:

α) διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

β) εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

γ) υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση για το εθνικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και για οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του χρησιμοποιώντας το SFC2014

δ) προσδιορίζει και καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες της δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

ε) διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014

στ) εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των κοινών και των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών στην Επιτροπή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και των έργων

ζ) λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στους δικαιούχους

η) εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών και άλλων σχετικών εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων

θ) παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες

ι) μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε έργου που υπάγεται στο εθνικό πρόγραμμα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ια) με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με το έργο

ιβ) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πραγματοποιούνται εντός των σχετικών προθεσμιών

ιγ) διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές λαμβάνουν για τους σκοπούς της διεξαγωγής της αξιολόγησης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του εθνικού προγράμματος

ιδ) θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

ιε) διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών

ιστ) συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 57 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τις υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014

ιζ) συντάσσει τη αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014

ιη) ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

ιθ) διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

κ) συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών μελών και

κα) ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής είτε λαμβάνοντας τα υπόψη, είτε σε περίπτωση που τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.


Ιστορικό

Κατά την περίοδο 2007-2013 υλοποιήθηκαν στην Κύπρο γύρω στις 190 δράσεις κάτω από τα Ταμεία Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία των εν λόγω Ταμείων ελήφθη με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής στη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, δίδοντας οικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλουν προς όφελος της κοινότητας ως σύνολο. Η απόφαση προέκυψε στη βάση της ανάγκης για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και ίση κατανομή του οικονομικού βάρους στη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων, επιμερίζοντας με αυτό τον τρόπο τις πιέσεις που το κάθε ένα από τα κράτη μέλη υφίσταται.

Τα Ταμεία Αλληλεγγύης αποτελούνταν από τέσσερα Ταμεία: το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ταμείο Επιστροφής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Ταμείο Ένταξης.

Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων στήριξε οικονομικά την Κυπριακή Δημοκρατία στον αποτελεσματικότερο έλεγχο και επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των σημείων ελέγχου κατά την είσοδο στην Δημοκρατία, καθώς και στην καλύτερη λειτουργία των προξενείων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Το Ταμείο Επιστροφών υποστήριζε τις προσπάθειες των κρατών μελών στη βελτίωση της διαχείρισης των εθελοντικών και υποχρεωτικών επιστροφών αλλοδαπών στις χώρες τους.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων αποσκοπούσε στην υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την υποδοχή προσφύγων και αιτητών ασύλου.

Τέλος, τo Ταμείο Ένταξης στόχευε στην υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνικό υπόβαθρο στην Κύπρο.