Κυπριακή Δημοκρατία


Νομοθεσία/Βασικοί Κανονισμοί για Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία

Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1303/2013
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 513/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 
- ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων