Κυπριακή Δημοκρατία


Νομοθεσία/Κανονισμοί Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020

Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΠΑ 1301/2013
 
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1303/2013
 
- ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 480/2014
 
- ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ