Κυπριακή Δημοκρατία


Εθνικό Πρόγραμμα


Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 5134 έχει εγκριθεί στις 29 Ιουλίου 2015 το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 για το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ).

Ακολούθως, με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 21.3.2016 τροποποιείται η απόφαση της Επιτροπής C (2015) 5134 για την έγκριση του εθνικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.


Τα έργα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στοχεύουν κυρίως στη στήριξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση της δυνατότητας φιλοξενίας αιτητών ασύλου, την προσφορά όλων των απαραίτητων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες ασύλου, την υποβοήθηση της ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία με τη βοήθεια τοπικών αρχών/ μη κυβερνητικών οργανισμών/ κυβερνητικών φορέων/ άλλων κοινωνικών εταίρων, την αύξηση των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και την περαιτέρω συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται με επιτυχία όλους τους τομείς που άπτονται του τομέα της μετανάστευσης.Σχετικά Αρχεία:

C_2016_1813_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EL_V3_P1_843653.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 264,98Kb)
Programme_2014CY65AMNP001_7_3_en.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 228,15Kb)