Κυπριακή Δημοκρατία


Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης


Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Σύμφωνα με το Άρθρο 21: Βοήθεια έκτακτης ανάγκης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, το Ταμείο χορηγεί επείγουσα χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ια).

Τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι συνεπή και, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά προς την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η επείγουσα βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.


Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης

Ήδη, κάτω από την Επείγουσα Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υλοποιήσει δράση η οποία σχετίζεται με το περιστατικό διάσωσης 337 Σύριων που κατέφτασαν στην Κύπρο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και φιλοξενήθηκαν στον ανοικτό χώρο υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά.

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε σε υποβολή αιτήματος προς την Ε.Ε. και εξασφάλισε χρηματοδοτική κάλυψη κατά 100% των αναγκών που προέκυψαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφορικά με τη σίτιση, τις καθημερινές βασικές ανάγκες, μεταφορά, ιατρική περίθαλψη και υπηρεσίες διερμηνείας και ψυχολογικής στήριξης των 337 Σύριων που κατέφτασαν στην Κύπρο.