Κυπριακή Δημοκρατία


Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης


Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα και θεωρήσεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 14: Επείγουσα συνδρομή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ, χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

Σύμφωνα με το Άρθρο 2: Ορισμοί και σημείο στ), «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι μια κατάσταση που προκύπτει από επείγουσα και έκτακτη πίεση, κατά την οποία μεγάλος ή δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών διέρχονται ή αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή οποιαδήποτε άλλη δεόντως τεκμηριωμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα.

Η επείγουσα συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.