Κυπριακή Δημοκρατία


Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης


Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία

Σύμφωνα με το Άρθρο 10: Έκτακτη βοήθεια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου, το παρόν μέσο χορηγεί χρηματοδοτική στήριξη για να αντιμετωπιστούν επείγουσες και ειδικές ανάγκες σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ι).

Σύμφωνα με το Άρθρο 2: Ορισμοί και σημείο ι), «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι κάθε σχετικό με την ασφάλεια περιστατικό ή νεοεμφανιζόμενη απειλή που έχει ή μπορεί να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια του πληθυσμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Η έκτακτη βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.