Κυπριακή Δημοκρατία


Καθήκοντα/Ρόλος ΜΕΤ


Καθήκοντα ΜΕΤ- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Μονάδα αυτή είχε οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής (Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και Ανάδοχος του ΚΟΑΠ για τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) 3.1:
Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 3.2: Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου και 4.3.1:Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με σκοπό την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας (Leader).

Βασικά Καθήκοντα σε συντομία:

• Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Μέτρα

• Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού

• Την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πλήρη διοικητική υποστήριξη των Μέτρων

• Την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης στα Μέτρα

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Έργων μέχρι και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποπληρωμής των Δικαιούχων

• Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων Έργων για περίοδο 5 χρόνων μετά την έγκριση της τελικής πληρωμής

• Την υποβολή στοιχείων προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την εφαρμογή των Μέτρων

• Την υποβολή στον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών εξαμηνιαίων γραπτών εκθέσεων για την πρόοδο εφαρμογής των Μέτρων και για τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν

Αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των πληρωμών και την καταβολή ενισχύσεων προς τους Δικαιούχους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ο οποίος δύναται να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Μέτρου, ενώ ετήσιο έλεγχο διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Η ΜΕΤ εκτελεί καθήκοντα Μονάδας Εφαρμογής του Μέτρου 7 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα καθήκοντα της Μονάδας ως Μονάδα Εφαρμογής/Ανάδοχος του Μέτρου 7 κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο οριστικοποιήθηκαν στα πλαίσια υπογραφής σχετικής Συμφωνίας Αναδοχής με τον ΚΟΑΠ στις 30 Μαϊου 2016.