Κυπριακή Δημοκρατία


Καθήκοντα/Ρόλος ΜΕΤ


Κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είχε οριστεί ως υπεύθυνος φορέας για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος URBACT II και το Εθνικό Σημείο Επαφής.

Μετά από επαφές που είχε η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείο Εσωτερικών, διαφάνηκε ότι, λόγω της φύσης του περιεχομένου του Προγράμματος URBACT III, καθώς και της ειδικής τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 2004-2006 και 2007-2013, η συμμετοχή της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων στους μηχανισμούς συντονισμού και παρακολούθησης του εν λόγω Προγράμματος ενδείκνυται να συνεχίσει και για την νέα προγραμματική περίοδο, με ενημέρωση, όταν απαιτείται της ΓΔ ΕΠΣΑ ως η αρμόδια Αρχή για την Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, και για την περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείο Εσωτερικών, ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η αρμόδια Εθνική Αρχή για το Πρόγραμμα URBACT III εκπροσωπεί την Κύπρο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και έχει αναλάβει τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT III.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα, στόχους, προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τις Διαχειριστικής Αρχής http://urbact.eu/