Κυπριακή Δημοκρατία


Γενικές Πληροφορίες


Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ΤΕΑ συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs), και χωρίζεται σε δυο μέρη.

Το δεύτερο μέρος, που αφορά στην «Αστυνομική Συνεργασία», στοχεύει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος σε τομείς, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, τρομοκρατία και διαφθορά, αλλά και στη διαχείριση κρίσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.


Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en

Οι στόχοι του ΤΕΑ, στη βάση του Κανονισμού h http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page10police_gr/page10police_gr?OpenDocument , αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του εθνικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερα σε σχέση με το Εθνικό πρόγραμμα θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΜΕΤ http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page18_gr/page18_gr?OpenDocument