Κυπριακή Δημοκρατία


Γενικές Πληροφορίες


Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ΤΑΜΕ συστάθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs).

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την υιοθέτηση και ανάπτυξη α) ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης (Common European Asylum System, CEAS), β) μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης νόμιμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας καθώς και γ) μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, τηρώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

Οι στόχοι του ΤΑΜΕ, στη βάση του Κανονισμού http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page10asylum_gr/page10asylum_gr?OpenDocument , αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του εθνικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περισσότερα σε σχέση με το Εθνικό πρόγραμμα θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΜΕΤ http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page12_gr/page12_grOpenDocument