Κυπριακή Δημοκρατία


Υποβολή Εισηγήσεων για έργα


Η Υπεύθυνη Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να προβαίνουν σε Υποβολή Εισηγήσεων για έργα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Οι όποιες εισηγήσεις των φορέων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς στόχους, τους στόχους και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 -βλ.:
http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page12_gr/page12_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page17_gr/page17_gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf/page17_gr/page17_gr?OpenDocument
Τα προτεινόμενα έργα των φορέων θα εξετάζονται από την Υπεύθυνη Αρχή προκειμένου να αποφασίζει κατά πόσο θα περιλαμβάνονται σε επερχόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
Οι εισηγήσεις θα πρέπει να συντάσσονται στο τυποποιημένο έντυπο (επισυνάπτεται) και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών efu@moi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22409948.
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Αρχή δεν δεσμεύεται να εντάξει όλες τις εισηγήσεις των φορέων σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Έντυπο Υποβολής Εισηγήσεων (1) (4).docxΈντυπο Υποβολής Εισηγήσεων (1) (4).docx
Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο Υποβολής Εισηγήσεων (1) (4).docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 280,21Kb)