Κυπριακή Δημοκρατία


ΓενικάΗ Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) χειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Μονάδα εκτελεί καθήκοντα Υπεύθυνης Αρχής για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020, ενώ για τα Διαρθρωτικά Ταμεία - Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων ενεργεί ως Ανάδοχος Φορέας.

Καθήκοντα ΜΕΤ- Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Μονάδα αυτή είχε οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή για τη Διαχείριση των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η ΜΕΤ συνεχίζει να εκτελεί καθήκοντα Υπεύθυνης Αρχής και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020- Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Υπεύθυνη Αρχή – Βασικά καθήκοντα

Υπεύθυνη Αρχή είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε., έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.
Τα καθήκοντα της Υπεύθυνης Αρχής, έτσι όπως καθορίζονται στον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αναφέρονται οι κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, είναι τα εξής:

α) διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

β) εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

γ) υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση για το εθνικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και για οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του χρησιμοποιώντας το SFC2014

δ) προσδιορίζει και καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες της δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

ε) διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014

στ) εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των κοινών και των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών στην Επιτροπή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και των έργων

ζ) λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στους δικαιούχους

η) εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών και άλλων σχετικών εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων

θ) παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες

ι) μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε έργου που υπάγεται στο εθνικό πρόγραμμα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ια) με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με το έργο

ιβ) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πραγματοποιούνται εντός των σχετικών προθεσμιών

ιγ) διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές λαμβάνουν για τους σκοπούς της διεξαγωγής της αξιολόγησης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του εθνικού προγράμματος

ιδ) θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

ιε) διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών

ιστ) συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 57 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τις υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014

ιζ) συντάσσει τη αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014

ιη) ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

ιθ) διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

κ) συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών μελών και

κα) ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής είτε λαμβάνοντας τα υπόψη, είτε σε περίπτωση που τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.

Καθήκοντα ΜΕΤ- Διαρθρωτικά Ταμεία- Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας της Διαχειριστικής Αρχής (ΓΔ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βασικά Καθήκοντα σε συντομία:

• Την αξιολόγηση και έγκριση έργων για ένταξη στο ΕΠ μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις που καθορίζει η ΔΑ.

• Τη μεταφορά των πιστώσεων που αφορούν τη Κοινοτική συμμετοχή στους Δικαιούχους που είναι ημικρατικοί οργανισμοί ή άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου (π.χ. Πανεπιστήμια), στο ποσοστό που συμφωνείται για κάθε έργο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΑ.

• Τη διενέργεια α) διοικητικών επαληθεύσεων για βεβαίωση της κάθε δήλωσης δαπανών από τους Δικαιούχους β) δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων επιμέρους έργων και γ) συγκεντρωτικής βεβαίωσης των πραγματοποιηθέντων δαπανών στην Διαχειριστική Αρχή.

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων, με έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων σύμφωνα με χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ΕΠ και του κανόνα ¨ν+3/ν+2 και την τήρηση, στα πλαίσια των οδηγιών της ΔΑ, αναλυτικών στοιχείων παρακολούθησης και δεδομένων/δεικτών για τη υλοποίηση των έργων στο ΟΠΣ.

• Ο ΕΦ έχει επίσης την υποχρέωση όπως αποστέλλει προβλέψεις δαπανών για τα έργα που υλοποιούνται υπό την ευθύνη του

• Τη διασφάλιση ότι οι Δικαιούχοι που ανήκουν στο δημόσιο τομέα τηρούν το ενιαίο λογιστικό σύστημα και δημιουργούν, με βάση τις διαδικασίες που καθορίζει η ΔΑ ειδική λογιστική μερίδα για κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο, καθώς και διασφάλιση της τήρησης κατάλληλης λογιστικής κωδικοποίησης για τους Δικαιούχους που δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ενιαίο λογιστικό σύστημα.

• Τη διενέργεια των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο ευρύτερο επίπεδο των τομεακών παρεμβάσεων ευθύνης του ΕΦ. Παροχή επίσης υποστήριξης στους Δικαιούχους για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο επίπεδο των έργων τους.

• Την υποβολή προς τη Διαχειριστική Αρχή, όλων των αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων για την ετοιμασία των Ετήσιων Εκθέσεων και της Τελικής Έκθεσης
Εκτέλεσης, για τις παρεμβάσεις που θα έχουν υπό την ευθύνη τους.

• Την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και δεδομένων που απαιτούνται για την ετήσια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποίηση των αιτιολογημένων συστάσεών της, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.

• Να βεβαιώνεται ότι οι Δικαιούχοι που είναι Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες έχουν φροντίσει για την έγκαιρη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, κάτω από κατάλληλο άρθρο και κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού, και οι Δικαιούχοι που είναι ημικρατικοί οργανισμοί ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν φροντίσει για την έγκαιρη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.

• Την υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των παρατυπιών που εντοπίζονται, με παράλληλη γνωστοποίησή τους στη ΔΑ.

Η ΜΕΤ αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης» και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα καθήκοντα της Μονάδας ως ΕΦ κατά την νέα προγραμματική περίοδο θα οριστικοποιηθούν με σχετικής απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα ΜΕΤ- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Μονάδα αυτή είχε οριστεί ως Μονάδα Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής (Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και Ανάδοχος του ΚΟΑΠ για τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) 3.1: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 3.2: Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου και 4.3.1:Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με σκοπό την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας (Leader).

Βασικά Καθήκοντα σε συντομία:

• Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Μέτρα

• Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού

• Την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πλήρη διοικητική υποστήριξη των Μέτρων

• Την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης στα Μέτρα

• Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των Έργων μέχρι και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αποπληρωμής των Δικαιούχων

• Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων Έργων για περίοδο 5 χρόνων μετά την έγκριση της τελικής πληρωμής

• Την υποβολή στοιχείων προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης για την εφαρμογή των Μέτρων

• Την υποβολή στον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών εξαμηνιαίων γραπτών εκθέσεων για την πρόοδο εφαρμογής των Μέτρων και για τους σχετικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν

Αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των πληρωμών και την καταβολή ενισχύσεων προς τους Δικαιούχους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ο οποίος δύναται να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Μέτρου, ενώ ετήσιο έλεγχο διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Η ΜΕΤ θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα Μονάδας Εφαρμογής του Μέτρου 7 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα καθήκοντα της Μονάδας ως Μονάδα Εφαρμογής/Ανάδοχος του Μέτρου 7 κατά την νέα προγραμματική περίοδο θα οριστικοποιηθούν στα πλαίσια υπογραφής σχετικής Συμφωνίας Αναδοχής με τον ΚΟΑΠ.