Πολεοδομική Αδειοδότηση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - Έντυπα Δημοσιευσεων


Ειδοποιήσεις / Δημοσιεύσεις σε περιπτώσεις υποβολής, αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας η οποία εμπίπτει στην παράγραφο (3) του Κανονισμού (4) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμων του 1990 , αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατα παρέκκλιση και αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας με βάση το άρθρο 90 του Νόμου
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ 12.1

- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ 12.2

- Ειδοποίηση Κανονισμός 5(1) ΚΔΠ 62 2016

- Ειδοποίηση, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του Άρθρου 90

No documents found