Πολεοδομική Αδειοδότηση

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Ο Πολεοδομικός Έλεγχος και η Εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης διενεργείται από τις Πολεοδομικές Αρχές στις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών με το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση) Εξουσιών, Διάταγμα έχει εκχωρήσει την εξουσία αυτή. 

Πολεοδομικές Αρχές, με βάση το πιο πάνω Δίαταγμα, είναι:

  • Τα Δημοτικά Συμβούλια, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου
  • Ο Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
  • Επαρχιακοί Λειτουργοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως:
  • Λευκωσίας
  • Λεμεσού
  • Λάρνακας
  • Πάφου
  • Αμμοχώστου

Στόχος και επιδίωξη του Τομέα αποτελεί η ρύθμιση της ανάπτυξης, ώστε μέσα από τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης, να επιτυχάνεται η ορθολογική αναπτυξη του τόπου, η αειφορία, η δημιουργία ανθρωποκεντρικού δομημένου περιβάλλοντος και η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
- ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

No documents found