Πολεοδομικές Αρχές


Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων


Κύρια αποστολή του Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής των Σχεδίων Ανάπτυξης είναι ο έλεγχος και η καθοδήγηση της ανάπτυξης με στόχο την υλοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως αυτά εκφράζονται στα δημοσιευμένα Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής και τη Δήλωση Πολιτικής.

Ο έλεγχος της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία του ελέγχου πολεοδομικών αιτήσεων, η οποία καθορίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν και από τους σχετικούς Κανονισμούς που έχουν δημοσιευτεί με βάση το Νόμο αυτό. Ειδικότερα ο έλεγχος ασκείται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του πιο πάνω Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εφαρμοστέου σε κάθε περίπτωση Σχεδίου Ανάπτυξης και οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη παράγοντα.

Η καθοδήγηση της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από τις αποφάσεις της Πολεοδομικής Αρχής, τους όρους που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη πολεοδομική άδειας, την εξέταση προκαταρτικών ερωτημάτων και τη διαρκή πληροφόρηση, έντυπη και προφορική, από τους Λειτουργούς των Πολεοδομικών Αρχών.

Ο Πολεοδομικός Έλεγχος και η Εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης διενεργείται από τις Πολεοδομικές Αρχές στις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών με το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διάταγμα, έχει εκχωρήσει την εξουσία αυτή.

Πολεοδομικές Αρχές, με βάση το πιο πάνω Διάταγμα, είναι:

Πολεοδομικές Αρχές

Διευθυντής, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας
(Περιοχή Δήμου Λευκωσίας)
Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού
(περιοχή Δήμου Λεμεσού)
Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας
(περιοχή Δήμου Λάρνακας)
Επαρχιακός Λειτουργός Λάρνακας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου
(περιοχή Δήμου Πάφου)
Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

TPH ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ -ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ