Οδικά Έργα


Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολεοδομικών έργων, τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση των κυκλοφοριακών δεδομένων των αστικών αλλά και άλλων περιοχών, και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αναζωογόνηση/αναβάθμιση και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Οδικά έργα που αφορούν τη διάνοιξη νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων σημαντικών οδικών αρτηριών, την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων, όπως επίσης και αποχετευτικά έργα ομβρίων.