Αναπλάσεις ελεύθερων χώρων


Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολεοδομικών Έργων που αφορούν αναπλάσεις/διαμορφώσεις δημόσιων χώρων και τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αναζωογόνηση/αναβάθμιση, περιλαμβανομένης και της κοινωνικοοικονομικής, υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και τη δημιουργία διευκολύνσεων για παθητική ψυχαγωγία/αναψυχή και ξεκούραση.

Τα Πολεοδομικά Έργα αυτά αφορούν αναπλάσεις και διαμορφώσεις δημόσιων ανοικτών χώρων και πλατειών, διαμορφώσεις αστικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων πάρκων, αναπλάσεις ιστορικών πυρήνων των πόλεων και των χωριών, αναπλάσεις παραλιακών/τουριστικών περιοχών και κατασκευές πεζόδρομων/ ποδηλατόδρομων (κατά μήκος παραλίων, ποταμών κλπ).