Σχέδιο Αγροτουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
(www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy)

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων με τη μορφή χορηγιών σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Αγροτουρισμού. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της και τη διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει οριστεί ως ο Ενδιάμεσος Φορέας του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού. Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι οι περιοχές της Υπαίθρου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, εξαιρουμένων των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων για τα οποία εκπονήθηκε Τοπικό Σχέδιο.Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €2 εκ. και επιλέξιμες προς χορηγία είναι μόνο Διατηρητέες Οικοδομές και Αρχαία Μνημεία.

Όσον αφορά τη δημοσιότητα του Σχεδίου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέδωσε σχετικό Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου στον οποίο αναλύονται όλες οι πρόνοιες και διαδικασίες διαχείρισης και αξιολόγησης των υποβληθέντων Προτάσεων. Το Σχέδιο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
(www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy)


No documents found