Συμβούλιο της Ευρώπης


1. Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων της Διάσκεψης Υπουργών αρμόδιων
για θέματα Χωροταξίας (CSO-CEMAT) – Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Κύπρος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών αρμόδιων για θέματα Χωροταξίας CEMAT, μέσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αξιόλογο έγγραφο αναφοράς της CEMAT αποτελούν οι «Κατευθυντήριες Αρχές για τη Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου» (Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent), οι οποίες έχουν ήδη εισαχθεί σε μεγάλο βαθμό στον εθνικό πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Συναντήσεις πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων όσο και σε επίπεδο Υπουργών.

2. Επιτροπή Καθοδήγησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Περιβάλλοντος και
Τοπίου (CD-PATEP) – Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα πολιτικής των κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς της κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και του τοπίου, καθώς και παρακολούθηση σχετικών Συμβάσεων. Από το 2009 η Κύπρος συμμετέχει, επίσης, στο συντονιστικό Όργανο της Επιτροπής (CD-PATEP Bureau), μετά από την εκλογή της εκπροσώπου της από την ολομέλεια του Σώματος.

3. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κληρονομιάς (HEREIN) – Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (HEREIN), έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την πληροφόρηση για την πολιτική διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς) όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω του ιστότοπου www.european-heritage.coe.int. Το δίκτυο πρόκειται να αναβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο έτσι, ώστε να αποτελέσει μέσο για παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κύπρος, μέσω του ΤΠΟ, επιλέγηκε να λάβει μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Herein III για παρακολούθηση της Σύμβασης της Γρανάδας για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά. Επιπλέον, στα πλαίσια του Δικτύου έχει αναπτυχθεί ο «Θησαυρός» (Thesaurus), λεξικό που περιέχει όρους σχετικά με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 8 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. O «Θησαυρός» αποτελεί εργαλείο πλοήγησης στον ιστότοπο του Δικτύου, και ταυτόχρονα γλωσσάριο όρων.

4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ELC) – Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Κύπρος έχει επικυρώσει με σχετικό Νόμο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2006 για την προώθηση της προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εκπροσωπεί την Κύπρο στη Σύμβαση αυτή και συμμετέχει στις σχετικές συναντήσεις και επιμορφωτικά εργαστήρια από το 2004. Παράλληλα, προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σε συνεργασία με άλλα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, τοπικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα, για την εισαγωγή των αρχών της προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου σε διάφορους τομείς πολιτικής, ιδιαίτερα στην πολιτική χωροταξίας και χρήσης γης, με την οποία το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συνδέσει το θέμα.

Για τον σκοπό αυτό, πέρα από τη διοργάνωση αριθμού ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοιμάσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου τον πρώτο χάρτη αξιολόγησης του χαρακτήρα των τοπίων της Κύπρου (2008). Η σχετική μεθοδολογία τεκμηριώνεται στην πιο κάτω έκθεση <01_UNI-READING-REPORT_LANDSCAPE-CHARACTER-ASSESSMENT>.

Το Τμήμα έχει επίσης επιχορηγήσει σχετική μελέτη του μη κυβερνητικού οργανισμού «Ίδρυμα Λαόνα», μέσα από την οποία συμπληρώνονται τα βασικά δεδομένα για το ανθρωπογενές κυπριακό τοπίο, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω έρευνα για το θέμα (2011). Τα ευρήματα της μελέτης αυτής σε σχέση με τα σχήματα και τη διάταξη των αγροτικών οικισμών και των αγροτεμαχίων σε ολόκληρη την Κύπρο καταγράφονται στην πιο κάτω έκθεση <02_LAONA-REPORT_CULTURAL-LANDSCAPE-MAPPING>.

Σε επόμενο στάδιο, επιδίωξη είναι η καταγραφή και μελέτη των χαρακτηριστικών των ενοτήτων τοπίου σε λεπτομερέστερο επίπεδο, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός στόχων και εξειδικευμένων πολιτικών για την προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των κυπριακών τοπίων, μέσα από τα πολεοδομικά σχέδια ανάπτυξης. Για την επίτευξη των πιο πάνω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συνεργάζεται ήδη με πλειάδα ακαδημαϊκών φορέων και ΜΚΟ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έτσι, κατά την περίοδο 2014-2015 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμμετείχε, ως ενδιαφερόμενος φορέας, στο Ευρωπαϊκό Έργο «MedScapes», που αποτελούσε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Λιβάνου και Ιορδανίας σε σχέση με την καταγραφή και αξιολόγηση των τοπίων της ανατολικής Μεσογείου και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) για πρωτοβουλίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών της Μεσογείου. Λειτουργός του Τμήματος παρουσίασε τα αποτελέσματα του πιο πάνω έργου και ενημέρωσε για την πρόοδο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στην Κύπρο σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» στην Πάφο τον Μάρτιο του 2016. Αντίγραφο της παρουσίασης και ομιλίας στα αγγλικά είναι διαθέσιμο πιο κάτω <04_LANDSCAPE-UPDATE_NEAPOLIS-UNI-PAPHOS_PPT>, καθώς και παλαιότερη παρουσίαση στα ελληνικά <03_ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΤΟΠΙΟΥ_ΑΝΟΙΚΤΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ_PPT>, που έγινε πριν την ολοκλήρωση του έργου MedScapes στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα Λατσιά, τον Μάρτιο του 2015.

Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που έχουν παραχθεί από την πιο πάνω διαδικασία και καλύπτουν ολόκληρη την Κύπρο αναμένεται να παραδοθούν στο Τμήμα εντός του 2016 από τους κύπριους συντελεστές του έργου MedScapes, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα «Λαόνα»
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 01_UNI-READING-REPORT_LANDSCAPE-CHARATER-ASSESSMENT.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 02_LAONA-REPORT_CULTURAL-LANDSCAPE-MAPPING.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 03_ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΤΟΠΙΟΥ_ΑΝΟΙΚΤΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ_PPT.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 04_LANDSCAPE-UPDATE_NEAPOLIS-UNI-PAPHOS_PPT.pdfNo documents found