Οδηγός Ερμηνείας Πολεοδομικών Κανονισμών


Ο Oδηγός αυτός έχει ως στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση όσων ασχολούνται με την επιμέλεια
μελετών για ανάπτυξη ώστε οι προτάσεις των μελετητών να βρίσκονται πιο κοντά στην Πολεοδομική
Νομοθεσία και να αποφεύγεται η απώλεια χρόνου στη διόρθωση σχεδίων. Επίσης, στοχεύει στην
υποβοήθηση των μελετητών για την υποβολή αιτήσεων με τη διαδικασία του Αυτοελέγχου.
Επιπρόσθετα με την ομοιόμορφη ερμηνεία από τις Πολεοδομικές Αρχές βασικών ορισμών/ στοιχείων
που σχετίζονται με την ανάπτυξη, μεγιστοποιείται η αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου της
ανάπτυξης και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα, ως μιας παραμέτρου για
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
προσπάθεια αυτή είναι καθαρά καθοδηγητική, δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο την ισχύουσα
Νομοθεσία και δεν μπορεί να περιορίζει τις εξουσίες των Πολεοδομικών Αρχών που απορρέουν
από αυτήν. Η παράμετρος αυτή υποδηλώνει, ταυτόχρονα, την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης
χωριστά και την αξιολόγησή της μέσα στα δικά της δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, τα Σχέδια
Ανάπτυξης παρέχουν σειρά από εξειδικευμένες πρόνοιες που διευρύνουν την ευελιξία των
Πολεοδομικών Αρχών και επιτρέπουν την έγκριση αναπτύξεων μετά από ειδικές προϋποθέσεις
και πρόνοιες που διασφαλίζουν το επιθυμητό ψηλό επίπεδο δομημένου περιβάλλοντος.

Ο Oδηγός αποτελείται από επτά αυτοτελείς ενότητες αλλά και συναρτούμενες μεταξύ τους.
Τονίζεται, ειδικά, ότι ο Oδηγός αυτός θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται πάντοτε ως βοήθημα
σε σχέση με τα δημοσιευμένα Σχέδια Ανάπτυξης.

Η παρούσα έκδοση του Οδηγού, αντικαθιστά την 1η Έκδοση που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε
τον Mάρτιο του 2002.

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟΔΗΓΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ