ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης


Τα αναπτυξιακά δικαιώματα μιας οικοδομής δεν χάνονται λόγω της διατήρησής της αλλά μπορούν να μεταφερθούν/πωληθούν σε άλλη περιοχή. Επιπρόσθετα χαρίζονται και τετραγωνικά μέτρα, ώστε με την πώλησή τους να ενισχύεται η δυνατότητα αύξησης της επιχορήγησης για τη συντήρηση της οικοδομής.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης μιας διατηρητέας οικοδομής, μπορεί να μεταφέρει τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε άλλη οικοδομή μέσω δύο διαδικασιών:

- Με τη μεταφορά χαρισμένου συντελεστή δόμησης, δηλαδή ενός αριθμού τ.μ. που του χαρίζεται, τα οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί να πωλήσει για να αυξήσει την επιχορήγησή του μέχρι το 50% του ανεγνωρισμένου κόστους συντήρησης της διατηρητέας του οικοδομής. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο πριν ή κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών συντήρησης. Όλες οι διατηρητέες οικοδομές οπουδήποτε βρίσκονται μπορούν να πωλήσουν χαρισμένο συντελεστή σε συγκεκριμένες περιοχές-δέκτες που ορίστηκαν σύμφωνα με σχετικό Διάταγμα. Ειδικά η μεταφορά χαρισμένου συντελεστή δόμησης για αγορά επιπρόσθετου εμβαδού σε τεμάχια-δέκτες, θα επιτρέπεται και για αξιοποίηση μελλοντικής ανάπτυξης των υπό αναφορά τεμαχίων. Οικοδομές που έχουν ολοκληρώσει τις οικοδομικές τους εργασίες δεν δικαιούνται το κίνητρο αυτό, που σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Νόμου δίνεται νοουμένου ότι η οικοδομή χρειάζεται συντήρηση. Συνεπώς, κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, θα πρέπει να επισυνάπτεται το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τις υπολειπόμενες εργασίες που θα πιστοποιείται από τον επιβλέποντα μελετητή του έργου, ο οποίος θα καθίσταται υπεύθυνος έναντι των προνοιών του Νόμου.

- Με τη μεταφορά υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης, δηλαδή των τετραγωνικών μέτρων που δικαιούται ο ιδιοκτήτης να κτίσει στο διατηρητέο τεμάχιο, αλλά δεν μπορεί να τα κτίσει λόγω της διατήρησης της οικοδομής του. Τα εν λόγω τετραγωνικά μέτρα μπορεί να μεταφέρει σε άλλο τεμάχιο. Όλες οι διατηρητέες οικοδομές, παγκύπρια, μπορούν να πωλήσουν υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης σε οικοδομές που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές-δέκτες που ορίστηκαν σύμφωνα με σχετικό Διάταγμα. Η μεταφορά του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στη ζωή του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται αποδεδειγμένα σε διαδικασία συντήρησης ή είναι ορθά συντηρημένο.

Η Αίτηση για Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (χαρισμένου ή/και υπολειπόμενου) συμπληρώνεται από το ΔΟΤΗ (ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής) και το ΔΕΚΤΗ (ιδιοκτήτη τεμαχίου που θα μεταφερθεί το επιπρόσθετο εμβαδόν) και κατατίθεται, όπως περιγράφεται στο σχετικό έντυπο, στον Κλάδο Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κεντρικά Γραφεία).
No documents found

_______________________________________________
© 2017 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο ΕσωτερικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής