Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Έργο ΑΙΓΙΣ - Άσκηση επί Χάρτου & Ενδιάμεση Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης - 28/05/2019 12:38:53 PM


Το Έργο ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» (https://aegisproject.eu/), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (http://greece-cyprus.eu) αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης.

Εταίροι στο Έργο είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου.

Στα πλαίσια του Έργου ΑΙΓΙΣ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2019 άσκηση επί χάρτου, στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων. Η άσκηση διοργανώνεται με συνεργασία της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία. Μελλοντικά θα πραγματοποιηθεί και άσκηση επί πεδίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Σε μελλοντικό στάδιο περί τις αρχές του 2020, θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων στην Κύπρο.

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:
Ιστοσελίδα: https://aegisproject.eu/
Facebook: @InterregAEGISEUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ