Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Γνωστοποίηση Δύναμης Πολιτικής Άμυνας προς το Κοινό για την Εκπόνηση και Αναθεώρηση των Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης - 23/09/2016 03:00:39 μμ


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκπόνησης τριών (3) Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης και αναθεώρησης άλλων εννέα (9), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τα τρία (3) Σχέδια που θα εκπονηθούν αφορούν στις μονάδες:

- ΑΗΚ Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας
- VTTV (Περιοχή Μαρί - Βασιλικού)
- ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ (Περιοχή Μαρί - Βασιλικού)

και τα εννέα (9) Σχέδια που θα αναθεωρηθούν στις μονάδες:

- ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ (Petrolina Oils)
- ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ (Petrolina Gas)
- ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ (Agip Gas Installations)
- Intergaz Ltd
- ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ
- ExxonMobil Ltd
- Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
- Centragaz Installations
- ΑΗΚ Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

Κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, φαίνεται στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/ D06046C1272FB786C2257DDB0043A518/$file/Monades_SEVESO_upper_tier_Website_.pdf

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας καλεί το κοινό όπως υποβάλει απόψεις αναφορικά με την εκπόνηση και αναθεώρηση των υπό αναφορά Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.d@cd.moi.gov.cy μέχρι 1η Νοεμβρίου 2016.

Τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης στοχεύουν:

(α) στον περιορισμό και στον έλεγχο των περιστατικών από ατυχήματα μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενα με επικίνδυνες ουσίες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούν σε πρόσωπα, στο περιβάλλον και στα αγαθά,

(β) στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας οποιωνδήποτε προσώπων και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες,

(γ) σε επαρκή πληροφόρηση του κοινού και των υπηρεσιών και αρχών της περιοχής στην οποία βρίσκεται η μονάδα και

(δ) στην αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος, ύστερα από τυχόν επέλευση μεγάλου ατυχήματος.

Τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) ονοματεπώνυμο ή ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες επείγουσας ανάγκης και προσώπων εξουσιοδοτημένων να αναλάβουν και να συντονίσουν εξωτερικές δράσεις,

(β) ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη των σημάτων έγκαιρης ειδοποίησης για τυχόν συμβάντα και διαδικασίες συναγερμού και κλήσης ενισχύσεων,

(γ) ρυθμίσεις για τον συντονισμό των απαιτούμενων μέσων προς εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου επείγουσας ανάγκης,

(δ) ρυθμίσεις για την υποστήριξη των επιτόπου ανασχετικών δράσεων,

(ε) ρυθμίσεις για εξωτερικές ανασχετικές δράσεις,

(στ) ρυθμίσεις για την παροχή στο κοινό ειδικών πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με το συμβάν, καθώς και σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά του κοινού και

(ζ) ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άλλων κρατών μελών της ΕΕ σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος με ενδεχόμενες διασυνοριακές συνέπειες.

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας μεριμνά ώστε να υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται όπως τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης επανεξετάζονται, δοκιμάζονται και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κατά χρονικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη. Κατά την επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν μετατροπές στις μονάδες και οι τυχόν διαφοροποιήσεις στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων ή καταστάσεων επείγουσας ανάγκης. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι νέες τεχνικές γνώσεις και οι γνώσεις οι σχετικές με την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων.

Η Δύναμη μεριμνά για την εγκαθίδρυση συστήματος το οποίο να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα και οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή των Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης, τα εφαρμόζουν χωρίς καθυστέρηση στις περιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων και σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανεξέλεγκτων συμβάντων που εύλογα αναμένεται να καταλήξουν σε μεγάλα ατυχήματα.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ