Πολιτική Άμυνα

Δύναμη Πολιτικής Άμυνας
Ανακοίνωση / Γνωστοποίηση

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό πως παίρνει σειρά ενεργειών για την εκπόνηση και υποβολή του Εξωτερικού Σχεδίου Επείγουσας Ανάγκης της μονάδας

Yugen Ltd (Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Βασιλικό)

που καλύπτεται από την ερμηνεία της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ και ΚΔΠ.347/2015 (SEVESO III). Η πιο πάνω μονάδα βρίσκεται στην Επαρχία Λάρνακας.

Βασικός στόχος των Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης είναι η εφαρμογή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και βλαβών που μπορεί να προκληθούν στον άνθρωπο, περιβάλλον και περιουσία που ευρίσκονται στην περιοχή και μπορεί να επηρεαστούν από ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας στην υπό αναφορά μονάδα.
Το Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης περιέχει τεχνικές και άλλες πληροφορίες για τη μονάδα οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας όπως και περιγραφή της περιοχής που την περιβάλλει. Υπάρχει εν συντομία καταγραφή των δραστηριοτήτων και καθηκόντων όλων των υπηρεσιών που θα είναι ενεργές στην αντιμετώπιση του επεισοδίου όπως και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η Πολιτική Άμυνα σύμφωνα με τον κανονισμό 52A(4) των Κανονισμών του 2004 της Πολιτικής Άμυνας ζητά τη γνώμη του κοινού για το πιο πάνω Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στη Δύναμη εντός 28 ημερών απόψεις ή εισηγήσεις στην κ. Σύλβια Σπύρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sspyrou@cd.moi.gov.cy αναφορικά με το υπό εκπόνηση Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης της Μονάδας Yugen Ltd μέσω της Πολιτικής Άμυνας. Το υπό εκπόνηση Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης της Yugen Ltd θα βασιστεί στην ίδια δομή και φιλοσοφία υφιστάμενων Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης των υπόλοιπων Μονάδων Seveso στην Κύπρο {π.χ. ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ (VASILIKO)} τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό για επιθεώρηση στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας (ΠΕ.Δ.Π.Α.), οδός Τουζχανέ, 6207 Λάρνακα (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού) ή στην Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας (ΓΕ.Δ.Π.Α) Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος 2314 Λακατάμια, Λευκωσία.


Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με τα γραφεία της Πολιτικής Άμυνα στο τηλέφωνο 24802034.
Share