Πολιτική Άμυνα


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι προβαίνει σε σειρά ενεργειών για την εκπόνηση και υποβολή του Εξωτερικού Σχεδίου Επείγουσας Ανάγκης της μονάδας VLPG PLANT LTD που καλύπτεται από την ερμηνεία της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) και βρίσκεται στην Επαρχία Λάρνακας.

Βασικός στόχος των Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης είναι η εφαρμογή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και βλαβών που μπορεί να προκληθούν στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την περιουσία που βρίσκονται στην περιοχή και μπορεί να επηρεαστούν από ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας στην υπό αναφορά μονάδα.

Σημαντικό μέρος του Σχεδίου αποτελεί η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρχές της περιοχής στην οποία βρίσκεται η μονάδα, ο συντονισμός δράσεων των ομάδων καταστολής του επεισοδίου, όπως και ο καθαρισμός και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ύστερα από την καταστολή του.

Το Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης περιέχει τεχνικές και οργανωτικές πληροφορίες για τη μονάδα, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την καταστολή ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, όπως και περιγραφή της περιοχής που την περιβάλλει. Υπάρχει εν συντομία καταγραφή των δραστηριοτήτων και καθηκόντων όλων των υπηρεσιών που θα είναι ενεργές στην αντιμετώπιση του επεισοδίου, όπως και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η Πολιτική Άμυνα σύμφωνα με τον κανονισμό 52A(4) της Κ.Δ.Π. 97/2006 ζητά τη γνώμη του κοινού για το υπό αναφορά Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στην κα Αθηνά Πραστίτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση larnacacivildefence@yahoo.com, εντός 28 ημερών, απόψεις ή εισηγήσεις, αναφορικά με το Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας. Το υπό εκπόνηση Εξωτερικό Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης της VLPG PLANT LTD θα βασιστεί στην ίδια δομή και φιλοσοφία των υφιστάμενων Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης {π.χ. EKO LOGISTICS LTD}, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό για επιθεώρηση στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας (ΠΕ.Δ.Π.Α.), οδός Τουζχανέ, 6207, Λάρνακα (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού) ή στα γραφεία της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας (ΓΕ.Δ.Π.Α) Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314, Λακατάμια, Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λάρνακα, στο τηλέφωνο 24802034.Share