Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Επιμορφωτικό πρόγραμμα Πολιτικής Άμυνας σχετικά με τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης που παράγουν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες - 03/12/2018 10:23:11 AM


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2018 επιμορφωτική διημερίδα για στελέχη των Μονάδων που παράγουν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες και εμπίπτουν στην Οδηγία Seveso, τους πρώτους ανταποκριτές καθώς επίσης και εκπροσώπους των επηρεαζόμενων Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων. Σκοπός της διημερίδας, πέραν της επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε θέματα του ρόλου και αρμοδιοτήτων τους όπως αυτά πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία και τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης, ήταν και η ανταλλαγή απόψεων και ο προβληματισμός για πιθανές τροποποιήσεις/βελτιώσεις των υφιστάμενων Εξωτερικών Σχεδίων Επείγουσας Ανάγκης.
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

National Risk Assessment

Exercise Unified Response

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ