Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Επί Μακρόν Διαμένοντες

Hide details for ΔικαιούχοιΔικαιούχοι
Υπήκοοι τρίτων χωρών (περιλαμβανομένων των μελών των οικογενειών υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας Νόμου Αρ. 7(ι)/2007) που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και κατέχουν έγκυρη άδεια παραμονής.


Show details for ΕξαιρούνταιΕξαιρούνται


Hide details for Διαδικασία / ΑιτήσειςΔιαδικασία / Αιτήσεις
 • Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων (MLT1) μπορούν να ληφθούν από τα Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τα Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας σε όλες τις Επαρχίες και από το διαδίκτυο
 • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους μόνο στα Γραφεία του Τμήματος στην Λευκωσία, κατόπιν τηλεφωνικής διευθέτησης ειδικής συνάντησης προς τούτο στα τηλέφωνα 22403921 και 22403943. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνοδεύονται, αν επιθυμούν, από το δικηγόρο ή τον εργοδότη τους.
 • Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
 • Το τέλος υποβολής της αίτησης €30 θα πρέπει να καταβάλλεται στο ταμείο του Τμήματος σε μετρητά.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αιτητή κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Τμήμα.
 • Ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων υπολογίζεται στους 6 μήνες (καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αποτείνονται κατά το εν λόγω διάστημα στο Τμήμα για πληροφορίες για το αποτέλεσμα της αίτησης για να μη δημιουργείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωσή τους).Hide details for Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Δικαιολογητικά / ΈγγραφαΑπαιτούμενα Πιστοποιητικά Δικαιολογητικά / Έγγραφα
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
 1. έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων από τον οικείο κοινοτάρχη ή πιστοποιούντα υπάλληλο που περιλαμβάνουν τις σχετικές σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές.
 2. έγκυρη άδεια παραμονής στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.
 3. Συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας σε εργοδότη εγγεγραμμένο στο μητρώο εργοδοτών στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο μισθός και να είναι χαρτοσημασμένο από τον Έφορο Χαρτοσήμων. Στις περιπτώσεις αυτοεργοδοτούμενου, δήλωση αυτοεργοδότησης που να περιγράφει το είδος της εργασίας και καθορισμό εισοδήματος συνοδευόμενη από βεβαίωση εγγραφής αυτοεργοδοτουμένου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 4. Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και προηγούμενης πείρας, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επαγγελματικών αδειών.
 5. Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων ή βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου.
 6. Κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των τελευταίων πέντε ετών στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ή βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής.
 7. Δηλώσεις στο Φ. Π. Α των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν λόγω φόρο, ή βεβαίωση από το Τμήμα Τελωνείων ότι δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση (για ιδιοκτήτες εταιρειών και αυτοεργοδοτουμένους).
 8. Κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.
 9. Αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από Ένορκη Δήλωση στο Δικαστήριο (υπάρχει διαθέσιμο σχετικό έντυπο).
 10. Τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας (αν δεν έχει αποκτηθεί θα πρέπει να παρουσιαστεί η έγκριση του οικείου Επάρχου για αγορά ακινήτου, το πωλητήριο έγγραφο και οι αποδείξεις καταβολής αξίας ακινήτου) ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτητή το οποίο να περιλαμβάνει περιγραφή του καταλύματος και λογαριασμούς πληρωμής ενοικίου, τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού για τους τελευταίους έξι μήνες. Σε περίπτωση που η διαμονή παρέχεται από τον εργοδότη εκτός της οικίας του θα πρέπει να παρουσιάζεται περιγραφή του καταλύματος πιστοποιημένη από τον Κοινοτάρχη μαζί με βεβαίωση από εργοδότη ότι παραχωρείται το εν λόγω κατάλυμα / χώρος για παραμονή, ενώ για περιπτώσεις διαμονής εντός της οικίας του εργοδότη βεβαίωση καταλληλότητας δωματίου από τον Κοινοτάρχη.
 • Συμβόλαιο ασφάλισης υγείας.
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικών (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες-Αλλοδαπούς (όπου είναι απαραίτητο).

  Show details for ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ MLT1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 380,49Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 39,25Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
  ΤΕΛΗ - FEES LT.xls (Μέγεθος Αρχείου: 27,54Kb)

  No documents found

  CyprusFlighPass

  Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  BREXIT

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

  EU NATIONALS

  Startup Visa

  ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

  η-ΣΑΠ

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

  CSCA

  Θεωρησεις εισοδου

  Εμπορία Προσώπων

  e-procurement

  EURES

  Η Ευρωπη σου