Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Εθελοντές

Η άδεια εισόδου ή η θεώρηση εισόδου χορηγείται στον εθελοντή για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία με την υποβολή αίτησης. Ο εθελοντής, εντός δέκα ημερών από την άφιξη του, για σκοπούς εγγραφής στη Δημοκρατία υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής. Η Διευθύντρια του Τμήματος δυνάμει του Νόμου δύναται να ανακαλεί ή να αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη

(β) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

(δ) Αντίγραφο της συμφωνίας με Οργανισμό της Δημοκρατίας που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει ο αιτητής, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των καθηκόντων του, των προϋποθέσεων πλαισίωσης του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας, των πόρων που θα διαθέσει ο Οργανισμός για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος και μεταφοράς του για όλη τη διάρκεια διαμονής του, καθώς και της εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(ε) Απόδειξη ότι ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα την εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη για αυτόν καθ΄ όλη την διάρκεια διαμονής του στη Δημοκρατία, ειδικότερα σε ότι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού του.

(στ) Τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού.

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

(η) Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστον δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

(β) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών.

(γ) Βεβαίωση ότι ο αιτητής θα παρακολουθήσει βασικά μαθήματα εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και κοινωνικές δομές της Δημοκρατίας.

(δ) 2 φωτογραφίες

(ε) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

(στ) Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένοΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES