Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Μετανάστευσης > ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ > Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες - Συμπληρωματική Προστασία - Αιτητές Ασύλου

Τομέας Μετανάστευσης


Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες - Συμπληρωματική Προστασία - Αιτητές Ασύλου

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 15.12.2014, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], για τις εξής κατηγορίες υπήκοων τρίτων χωρών:

α) που αιτούνται την απόκτηση, ανανέωση ή επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα,
β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης [βάσει των άρθρων 18ΚΙ-18ΛΗ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105)], και
γ) που είναι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

[Κ.Δ.Π. 539/2014, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4835, 28.11.2014, Αριθμός 539].

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες. (βλ.σχετική αναλυτική Ανακοινωση στο τέλος της σελίδας).Άδειες προσωρινής διαμονής σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και κατόχους συμπληρωματικής προστασίας:

Οι αιτήσεις για έκδοση των αδειών διαμονής υποβάλλονται στο αντίστοιχο Κλιμάκιο της Y.A.M. της Επαρχίας όπου διαμένει ο αλλοδαπός ή στο Τμήμα (μόνο για την Επαρχία Λευκωσίας) και στη συνέχεια εξετάζονται και εκδίδονται από τον Κλάδο Ασύλου του Τμήματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης και έκδοσης άδειας διαμονής, θα αποσταλεί στον υπήκοο τρίτης χώρας, ειδοποίηση παραλαβής με την οποία θα πρέπει να προσέλθει στο σημείο στο οποίο υπέβαλε την αίτηση για να παραλάβει την άδεια διαμονής. Η ειδοποίηση θα αποσταλεί στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του υπηκόου τρίτης χώρας. Τονίζεται ότι καμία άδεια διαμονής δεν θα παραδίδεται σε πρόσωπο άλλο από τον αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Άλλες αρμοδιότητες:

-Εκδίδονται και παραδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα σε πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

-Εξετάζονται οι αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση των προσφύγων και εκδίδονται άδειες εισόδου.

-Εξέταση και έκδοση άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους.

-Εξέταση και έκδοση laissez-passer στους κατόχους συμπληρωματικής προστασίας και αιτητές ασύλου.

-Επιστρέφονται εγγυητικές επιστολές στους δικαιούχους αναφορικά με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους κατόχους καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας, οι οποίοι αρχικά αφίχθηκαν στη Δημοκρατία για να εργαστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο υπέβαλαν αίτημα για άσυλο το οποίο εγκρίθηκε και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής ή σε αιτητές ασύλου που το αίτημα τους απορρίφτηκε και αργότερα αναχώρησαν ή απελάθηκαν.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word IPA_CHECK LIST_EL.docx (Μέγεθος Αρχείου: 42,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ATTNK40Y.docx (Μέγεθος Αρχείου: 42,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
IPA_CHECK LIST_EN.docx (Μέγεθος Αρχείου: 33,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MIPA2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4876,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MSPE1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4860,43Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES