Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Εποχιακή Εργασία
ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 27.11.2017

Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την υποβολή των κατάλληλων αιτήσεων, πρέπει να συμπληρωθεί το κατά περίπτωση απαραίτητο έντυπο αίτησης, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα.

Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:


Βήμα 1:
Μελετήστε προσεκτικά τις παραγράφους που ακολουθούν των Βημάτων 1 μέχρι 8, ώστε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαδικασίες και να επιλέξετε ορθά την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.


Βήμα 2:
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα έγγραφα τα έγγραφα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.

Βήμα 3:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 4:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 5:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 6:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 7:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα στα σημεία υποβολής αιτήσεων.


Hide details for ΝομοθεσίαΝομοθεσία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, τη γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα της ΕΕ και αναγνωρίζοντας πως ενώ η μετανάστευση εργατικού δυναμικού μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, χρειάζονται ευέλικτες πολιτικές για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θέσπισε την Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία.

Η Οδηγία περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις εισόδου κα διαμονής και τα δικαιώματα που διασφαλίζουν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης κατά τη διαμονή τους.

Η πιο πάνω Οδηγία εναρμονίστηκε στο κυπριακό δίκαιο με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017 [Ν.2(Ι)/2017, 27.1.2017, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι). Αρ. 4587].


Hide details for Τι είναι η εποχιακή εργασίαΤι είναι η εποχιακή εργασία
Εποχιακή εργασία είναι κάθε δραστηριότητα που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών. Στην Κύπρο σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τομείς απασχόλησης που περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών, έχουν καθοριστεί με σχετικό Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.


Hide details for Μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζόμενουςΜέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζόμενους
Η μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζομένους δεν υπερβαίνει τους οχτώ (8) συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω εποχιακή εργασία σε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει συνολικά τα 4 χρόνια διαμονής στη Δημοκρατία.

Μετά τη συμπλήρωση αυτού των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια διαμονής δυνάμει του κυπριακού δικαίου για σκοπούς άλλους από την εποχιακή εργασία.


Hide details for Είσοδος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασίαΕίσοδος στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία
Οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για να επιτραπεί η είσοδος με σκοπό την εποχιακή εργασία σε υπήκοο τρίτης χώρας, εξαρτώνται από τη διάρκεια της εργασίας σε συνάρτηση με τη χώρα καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας.

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στις πιο κάτω παραγράφους.Hide details for Είσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μικρότερη των 90 ημεΕίσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μικρότερη των 90 ημερών
Α. Υπήκοοι τρίτης χώρας οι υπήκοοι της οποίας χρειάζονται θεώρηση (visa) για είσοδο στην Κύπρο:

Σε περίπτωση που η εργασία θα διαρκέσει για περίοδο μικρότερη των 90 ημερών και εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας προέρχεται από χώρα οι υπήκοοι της οποίας χρειάζονται θεώρηση (visa) για είσοδο στην Κύπρο, τότε απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλισης άδειας εισόδου. Η άδεια αυτή εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η αίτηση για εξασφάλιση άδειας εργασίας υποβάλλεται από τον εργοδότη όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο εξωτερικό, στα σημεία υποβολής αιτήσεων με την καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Μετά την έκδοση της άδειας εισόδου, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία με την επίδειξη της άδειας αυτής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Μετά την είσοδο, ο υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει εντός 7 ημερών να αποταθεί στο σημείο όπου είχε υποβληθεί η αίτηση για την άδεια εισόδου, ώστε να εγγραφεί στο Μητρώο Αλλοδαπών, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος.

Η διαμονή και η εποχιακή εργασία του υπηκόου τρίτης χώρας επιτρέπεται μόνο με την άδεια εισόδου και για όσο διάστημα αναγράφεται σε αυτή, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Β. Υπήκοοι τρίτης χώρας οι υπήκοοι της οποίας εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής θεώρησης (visa) για είσοδο στην Κύπρο:

Σε περίπτωση που η εργασία θα διαρκέσει για περίοδο μικρότερη των 90 ημερών και εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας προέρχεται από χώρα οι υπήκοοι της οποίας δεν χρειάζονται θεώρηση (visa) για είσοδο στην Κύπρο, τότε απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλισης άδειας εργασίας. Η άδεια αυτή εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η αίτηση για εξασφάλιση άδειας εργασίας υποβάλλεται από τον εργοδότη όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο εξωτερικό, στα σημεία υποβολής αιτήσεων με την καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Μετά την έκδοση της άδειας εργασίας, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη Δημοκρατία με σκοπό τη εποχιακή εργασία.

Μετά την είσοδο, ο υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει εντός 7 ημερών να αποταθεί στο σημείο όπου είχε υποβληθεί η αίτηση για την άδεια εισόδου, ώστε να εγγραφεί στο Μητρώο Αλλοδαπών, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος.

Η διαμονή και η εποχιακή εργασία του υπηκόου τρίτης χώρας επιτρέπεται μόνο με την άδεια εργασίας και για όσο διάστημα αναγράφεται σε αυτή, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης άδειας.


Hide details for Είσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημΕίσοδος, διαμονή και εργασία για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών
Σε περίπτωση που η εργασία θα διαρκέσει για περίοδο μεγαλύτερη των 90 ημερών και ανεξαρτήτως εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας προέρχεται από χώρα οι υπήκοοι της οποίας χρειάζονται ή όχι θεώρηση (visa) για είσοδο στην Κύπρο, τότε απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλισης άδειας εισόδου και άδειας διαμονής.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον εργοδότη στα σημεία υποβολής αιτήσεων όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο εξωτερικό με την καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία με την επίδειξη της άδειας αυτής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Εντός 7 ημερών από την άφιξη του προσώπου στην Κύπρο τότε προσκομίζονται στο σημείο όπου είχε υποβληθεί η είσοδος τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα. Κατά την παράδοση πρέπει να είναι παρόν ο υπήκοος τρίτης χώρας για να εγγραφεί στο Μητρώο Αλλοδαπών εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, αλλά και για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία) και της υπογραφής του. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια εποχιακού εργαζομένου που έχει τη μορφή κάρτας.


Hide details for Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασίαΑνανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία
Οι εποχιακοί εργαζόμενοι επιτρέπεται να παρατείνουν τη διαμονή τους στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της μέγιστης διαμονής.

Για την παράταση της διαμονής, απαιτείται η υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας για το σκοπό της εποχιακής εργασίας στα σημεία υποβολής αιτήσεων και η καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι παρόν ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία) και της υπογραφής του.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια εποχιακού εργαζομένου που έχει τη μορφή κάρτας.

Τονίζεται πως αυτή η διαδικασία ανανέωσης ακολουθείται ανεξάρτητα εάν ο εποχιακός εργαζόμενος βρίσκεται στην Κύπρο με άδεια εισόδου ή άδεια εργασίας.


Hide details for Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία λόγω αλλαγής Ανανέωση άδειας με σκοπό την εποχιακή εργασία λόγω αλλαγής εργοδότη
Οι εποχιακοί εργαζόμενοι επιτρέπεται να παρατείνουν τη διαμονή τους στη Δημοκρατία με σκοπό την εποχιακή εργασία λόγω αλλαγής εργοδότη, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της μέγιστης διαμονής.

Για την παράταση της διαμονής, απαιτείται η υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας για το σκοπό της εποχιακής εργασίας λόγω αλλαγής εργοδότη στα σημεία υποβολής αιτήσεων και η καταβολή των τελών που έχουν καθοριστεί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι παρόν ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία) και της υπογραφής του.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια εποχιακού εργαζομένου που έχει τη μορφή κάρτας.

Τονίζεται πως αυτή η διαδικασία ανανέωσης ακολουθείται ανεξάρτητα εάν ο εποχιακός εργαζόμενος βρίσκεται στην Κύπρο με άδεια εισόδου ή άδεια εργασίας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word MESW1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4873,18Kb)
11.2017.docx
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ_MESW-27.11.2017.docx (Μέγεθος Αρχείου: 44,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 43,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 126,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 193,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Υψος εγγυητικής ανα χώρα.xls (Μέγεθος Αρχείου: 47,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 11,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ_ FEES ESW.xls (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)

No documents found

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter