Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

Η τραπεζική εγγυητική επιστρέφεται μόνο όταν συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους εξής λόγους:
  • όταν ο αλλοδαπός δεν αφιχθεί τελικά στη Δημοκρατία,
  • όταν αλλοδαπός έχει αναχωρήσει από τη Δημοκρατία,
  • όταν για το συγκεκριμένο αλλοδαπό έχει υποβληθεί νέα εγγυητική (π.χ. από νέο εργοδότη που απασχολεί νομίμως το συγκεκριμένο πρόσωπο και για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια διαμονής με τον εργοδότη αυτό).


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΛΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που η εγγυητική χρησιμοποιηθεί για την απέλαση υπήκοου τρίτης χώρας, τυχόν υπόλοιπο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο απευθείας, μέσω εμβάσματος.


ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

Η τραπεζική εγγυητική δεν επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις:
  • όταν ο αλλοδαπός εξακολουθεί να διαμένει είτε στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνησης της Δημοκρατίας περιοχές είτε στις μη ελεγχόμενες κατόπιν ακύρωσης της άδειας διαμονής του, απόρριψης αίτησης ή λήξης της άδειας διαμονής του,
  • όταν ο αλλοδαπός υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία (άσυλο),
  • όταν ο αλλοδαπός καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα και καταστεί απαγορευμένος μετανάστης,
  • όταν ο αλλοδαπός εγκαταλείψει τον τόπο διαμονής και εργασίας του και είναι αναζητούμενο πρόσωπο.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Εφόσον συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους πιο πάνω λόγους για τους οποίους επιστρέφεται η εγγυητική, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα σχετικό γραπτό αίτημα.

Για σκοπούς διευκόλυνσης το Τμήμα ετοίμασε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί για το σκοπό αυτό και το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

Σημειώνεται ότι, κατά την υποβολή του, το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ορθή αναγραφή του αριθμού φακέλου ή το ΔΕΑ / ARC του αλλοδαπού για τον οποίο ζητείται η επιστροφή της εγγυητικής και του αριθμού της εγγυητικής.

Το αίτημα μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον συμπληρωθεί, υπογραφεί και κατόπιν σαρωθεί) ή μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει στους χώρους εξυπηρέτησης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (δεν απαιτείται χρόνος αναμονής για την τοποθέτηση στο κουτί).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Όταν το Τμήμα εξετάσει το σχετικό αίτημα και εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής της εγγυητικής, τότε αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο επιστολή με την οποία ενημερώνεται για την επιστροφή της εγγυητικής του. Η επιστολή κοινοποιείται και στην εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό ίδρυμα μέσω του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική.


ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Κατά μέσο όρο η εγγυητική επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την αποστολή του αιτήματος στο Τμήμα, νοουμένου ότι συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Το Τμήμα προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να μην αποστέλλουν τα αιτήματα επιστροφής εγγυητικής επανειλημμένα καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει περισσότερη καθυστέρηση.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus