Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τόμεας Μετανάστευσης


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 29.9.2014, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], για τις εξής κατηγορίες υπήκοων τρίτων χωρών:

α) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης, και
β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.

[Κ.Δ.Π. 428/2014, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4820, 12.9.2014, Αριθμός 428].

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες (βλ.σχετική αναλυτική Ανακοινωση στο τέλος της σελίδας).


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Κλάδος Επισκεπτών χειρίζεται περιπτώσεις αλλοδαπών από τρίτες χώρες, οι οποίοι εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό να παραμείνουν ως Επισκέπτες, χωρίς δικαίωμα απασχόλησης για διάστημα πέραν των 3 μηνών.

Ο κλάδος χειρίζεται τις ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών :

(1) Υπηκόους τρίτων χώρων που έχουν τελέσει γάμο με Κύπριους πολίτες ή/και τους γονείς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση ανιόντων μελών οικογενείας Κυπρίου) ή ανήλικα τέκνα αλλοδαπών (κάτω των 18 ετών), οι οποίοι εξασφαλίζουν σχετική άδεια εισόδου και προσωρινής παραμονής συμπληρώνοντας το έντυπο ΜCYV1 για οικογενειακή επανένωση (βλ. κατηγορία Μέλη οικογένειας Κυπρίου Πολίτη).

(2) Αλλοδαπούς από τρίτες χώρες που ζητούν παράταση της άδειας προσωρινής παραμονής τους ως επισκέπτες, υπο την προϋπόθεση οτι κατέχουν επαρκείς πόρους συντήρησης προερχόμενους από το εξωτερικό. (βλ. συνημμένο MVIS1).

(3) Αλλοδαπούς απο τρίτες χώρες που ζητούν ολιγόμηνη άδεια παραμονής με σκοπό τον γάμο με Κύπριο ή Ευρωπαίο Πολίτη. (βλ. συνημμένο MVIS1)

Β. Θεωρήσεις Εισόδου (Visa)
  • Οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται από τις προξενικές αρχές της Κύπρου στο εξωτερικό και δύνανται να ανανεωθούν μέχρι τη μέγιστη περίοδο των 90 ημερών. Για τις περιπτώσεις των θεωρήσεων που φέρουν τον όρο FINAL δύναται να δοθεί παράταση από το Υπουργείο Εξωτερικών μόνο όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας κλπ).
  • Στις περιπτώσεις όπου αλλοδαποί από τρίτες χώρες εξασφαλίζουν θεώρηση εισόδου από προξενική αρχή της Κύπρου στο εξωτερικό και σκοπός τους είναι στο μέλλον να παρατείνουν την παραμονή τους, δεν σημειώνεται ο όρος FINAL και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση "MVIS1", αφού ο αλλοδαπός προσκομίσει όλα τα έντυπα που απαιτούνται, δεόντως επικυρωμένα.
  • Σε περίπτωση πρόσκλησης Τρίτου Υπηκόου για επίσκεψη στη Δημοκρατία, συμπληρώνεται το έντυπο φιλοξενίας και υποβάλλεται στο Τμήμα, μαζί με πρωτότυπη εγγυητική επιστολή (855 για Ασιατικές Χώρες ή Χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου, 515 για πρώην Ανατολικές Χώρες και 340 για χώρες της Μέσης Ανατολής) και αντίγραφο διαβατηρίου του υπο αναφορά αλλοδαπού.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,1457 Λευκωσία
Tel: 22804400,
Fax: 22804442
E-mail.:rpolydefkis@moi.gov.cyΤα έντυπα τα οποία χρειάζονται πρόσθετες δηλώσεις βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου .RAR
Για να καταστεί δυνατή η παρουσίασή τους απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος WINRAR http://www.win-rar.com/download.html?&L=0 ή άλλου ανάλογου προγράμματος.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word fimas _ εξουσιοδοτηση για πληρωμη με εμβασμα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 39,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ DW_ GEN_ NSP_ VIS_ CY.doc (Μέγεθος Αρχείου: 146,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΜΠΛ_ ΑΙΤΗΣΗ M_VIS.doc (Μέγεθος Αρχείου: 475,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ _FEES VIS.xls (Μέγεθος Αρχείου: 28,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο φιλοξενίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 66,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MVIS1.rar (Μέγεθος Αρχείου: 1016,84Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus