Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Ερευνητές

Σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπ.) Νόμο του 2009 (Ν29(Ι)/2009) χορηγείται θεώρηση ΄Αδεια Εισόδου και ΄Αδεια Διαμονής σε αλλοδαπό με σκοπό την είσοδο του στη Δημοκρατία για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών με σχετικό Διάταγμα δυνάμει του εν λόγω Νόμου, όρισε το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων οι οποίο θεωρούνται επαρκείς για τους ερευνητές από τρίτες χώρες, έτσι ώστε να καλύπτουν τις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Δημοκρατία και τα έξοδα ταξιδιού επιστροφής, χωρίς να προσφύγουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας:

Στην κατηγόρια των Μεταπτυχιακών Συνεργατών/Υποψηγίων Διδακτόρων το ποσό των €2000. Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα άτομα το ποσό αυξάνεται σε €2500.
Στην κατηγορία των μεταδιδακτορικών Ερευνητών κατόχων τίτλων PhD, το ποσό των €2500. Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα άτομα το ποσό αυξάνεται σε €3000.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με σχετικό Διάταγμα δυνάμει του εν λόγω Νόμου, όρισε τις 6 ώρες εβδομαδιαίως ως το μέγιστο αριθμό διδακτικής δραστηριότητας των Ερευνητών από τρίτες χώρες.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(α) ΄Εγκυρο Ταξιδιωτικό ΄Εγγραφο του οποίου η υπολειπόμενη διάρκεια ισχύος να καλύπτει τουλάχιστον την προβλεπόμενη διάρκεια της άδειας διαμονής.

(β) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης του, μαζί με επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική ή Αγγλική.

(γ) Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο Ιατρικό Πιστοποιητικό συνοδευόμενο από ιατρικές αναλύσεις για ηπατίτιδα Β και Γ, Σύφιλη, AIDS/HIV και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για φυματίωση.

(δ) Σύμβαση Υποδοχής η οποία να έχει υπογραφεί μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού και του αιτητή.

(ε) Βεβαίωση ότι έχει αναληφθεί από τον Ερευνητικό Οργανισμό οικονομική ευθύνη έναντι του αιτητή, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΞΒ του Νόμου. (N.29(I)2009)

(στ) Δύο (2) προσφάτως ληφθείσες έγχρωμες φωτογραφίες.

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES