Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Στατιστικά Στοιχεία > Στατιστικά Στοιχεία Τομέα Αρχείου Πληθυσμού

Στατιστικά Στοιχεία


Στατιστικά Στοιχεία Τομέα Αρχείου Πληθυσμού


1. ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

α) Ιθαγένεια και Υπηκοότητα

Το Τμήμα εξετάζει, σύμφωνα με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους όλες τις αιτήσεις για χορήγηση της Κυπριακής υπηκοότητας σε αλλοδαπούς είτε με πολιτογράφηση λόγω της παραμονής τους στην Κύπρο, είτε με εγγραφή λόγω του γάμου τους με Κύπριο πολίτη. Προβαίνει επίσης στην εγγραφή ως Κυπρίων πολιτών προσώπων Κυπριακής καταγωγής και των ανήλικων παιδιών που ο ένας τουλάχιστο γονέας είναι Κύπριος πολίτης. Το Τμήμα ασχολείται επίσης με τον καθορισμό της Κυπριακής υπηκοότητας αιτητών που αποτείνονται είτε για έκδοση διαβατηρίων ή δελτίων ταυτότητας.

Παρατίθεται πιο κάτω αναλυτικός πίνακας των προσώπων που απέκτησαν την Κυπριακή υπηκοότητα κατά το 2012, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.


20082009201020112012
Ανήλικα τέκνα Κυπρίων πολιτών419369493368473
Ενήλικα πρόσωπα Κυπριακής καταγωγής110069565512911383
Αλλοδαποί που έχουν εγγραφεί ως Κύπριοι πολίτες λόγω γάμου546732188211154
Αλλοδαποί που Πολιτογραφήθηκαν σαν Κύπριοι πολίτες181231234313324
Εγγραφή αποκήρυξης της Κυπριακής Υπηκοότητας11100
Στέρηση της Κυπριακής Υπηκοότητας01080
Προξενικά πιστοποιητικά γέννησης11761407218221011885
Προξενικά πιστοποιητικά θανάτου86121116108240

β) Διαβατήρια / Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Το Τμήμα επιλαμβάνεται όλων των αιτήσεων για έκδοση Διαβατηρίων, περιλαμβανομένων των Διαβατηρίων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Τμήμα μέσω των κατά τόπους Διπλωματικών/Προξενικών Αρχών.

Εντός του 2010 προωθήθηκε η διαδικασία για την έκδοση των διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία. Από τις 13 Δεκεμβρίου 2010 γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη για έκδοση βιομετρικού διαβατηρίου. Οι αιτήσεις ανακτώνται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και εντός 48 ωρών τα διαβατήρια αποστέλλονται στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για να παραδοθούν στους δικαιούχους. Μεταξύ 13 και 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν εκδοθεί 1594 διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία (1432 σε Ελληνοκύπριους και 162 σε Τουρκοκύπριους πολίτες). Το σύστημα αποδοχής αιτήσεων προγραμματίζεται να εγκατασταθεί τους πρώτους μήνες του 2011 στις ακόλουθες πόλεις στο εξωτερικό όπου εδρεύουν Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας: Αθήνα, Λονδίνο, Καμπέρα, Πραιτόρια, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Τορόντο, Βερολίνο, Βηρυτό, Τελ Αβίβ, Κάιρο, Παρίσι, Μόσχα, Στοκχόλμη, Χάγη.

Μέχρι να εγκατασταθεί το εν λόγω σύστημα στις πιο πάνω Πρεσβείες θα εκδίδονται τα παλαιού τύπου διαβατήρια στους πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν στο εξωτερικό.

Κατά το 2010 το Τμήμα εξέδωσε 3676 παλαιού τύπου διαβατήρια, εκ των οποίων 3263 σε Ελληνοκύπριους και 413 σε Τουρκοκύπριους. Επίσης ανανεώθηκαν 805 διαβατήρια σε σύγκριση με το 2009, οπότε εκδόθηκαν 3642 διαβατήρια, εκ των οποίων τα 3167 σε Ελληνοκύπριους και τα 475 σε Τουρκοκύπριους. Επίσης ανανεώθηκαν 443 διαβατήρια.

Επιπρόσθετα το Τμήμα, για διευκόλυνση της διαδικασίας απέλασης, εφοδιάζει με ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο αλλοδαπό που στερείται εθνικού ή άλλου τύπου έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Κατά το 2010 εκδόθηκαν 125 ταξιδιωτικά έγγραφα προς διευκόλυνση της διαδικασίας απέλασης σε σύγκριση με το 2009 που εκδόθηκαν 267 ταξιδιωτικά έγγραφα για τον ίδιο σκοπό.

Τέλος, τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, το Τμήμα εκδίδει προσωρινό διαβατήριο σε αλλοδαπό για τη μετάβαση του στη χώρα προέλευσης του, όπου έχει τη μόνιμη διαμονή του ή στη χώρα της επιλογής του, νοουμένου ότι στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου της χώρας από την οποία προέρχεται.

Κατά το 2010 εκδόθηκαν 80 ταξιδιωτικά έγγραφα σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες σε σύγκριση με το 2009 που εκδόθηκαν 55 ταξιδιωτικά έγγραφα σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες.
20112012
Έκδοση διαβατηρίων τύπου της σειράς Ε799187
Έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων, εκ των οποίων σε:
α) Ελληνοκύπριους
β) Τουρκοκύπριους
48571
40974
7597
48920
41176
7744
   Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας απέλασης
123159
   Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες
85114
   Έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων (laissez passer)
---11
   Έκδοση διπλωματικών διαβατηρίων
---197
Έκδοση υπηρεσιακών διαβατηρίων---32


γ) Πολιτικές Ταυτότητες

Το Τμήμα εκδίδει πολιτικές ταυτότητες των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται μέσω των Διπλωματικών/Προξενικών Αρχών της Δημοκρατίας. Κατά το 2010 εκδόθηκαν 1190 δελτία ταυτότητας, εκ των οποίων τα 993 σε Ελληνοκύπριους και τα 197 σε Τουρκοκύπριους, σε σύγκριση με το 2009 που εκδόθηκαν συνολικά 1147 δελτία ταυτότητας, εκ των οποίων τα 984 σε Ελληνοκύπριους και τα 163 σε Τουρκοκύπριους.


20112012
Έκδοση Δελτίων Ταυτοτήτων13251736
Έκδοση Δελτίων Ταυτοτήτων σε Ελληνοκύπριους12181617
Έκδοση Δελτίων Ταυτοτήτων σε Τουρκοκύπριους107119


δ) Προσφυγικές Ταυτότητες

Το Τμήμα εξετάζει αιτήσεις για έκδοση Προσφυγικής Ταυτότητας για πρώτη φορά καθώς επίσης και αιτήσεις για επανέκδοση / αντικατάσταση Προσφυγικής Ταυτότητας η οποία φέρει σφραγίδα ελέγχου με ημερομηνία 01/01/1983. Συνολικά το Τμήμα κατά το 2010 για την πρώτη περίπτωση εξέδωσε 268 προσφυγικές ταυτότητες και για τη δεύτερη περίπτωση εξέδωσε 198 προσφυγικές ταυτότητες. Επιπρόσθετα, κατά το 2010 εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν συνολικά 93 αιτήσεις για έκδοση προσφυγικής ταυτότητας.20112012
Έκδοσης Προσφυγικής Ταυτότητας για πρώτη φορά 15347
Επανέκδοσης/αντικατάστασης Προσφυγικής Ταυτότητας η οποία φέρει σφραγίδα ελέγχου με ημερομηνία 1.1.1983. 114261
Απόρριψη αιτήσεων2482


ε) Πιστοποιητικό Εκτοπισμένου

Το Τμήμα χορηγεί το Πιστοποιητικό Εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής σε πρόσωπο του οποίου είτε ο πατέρας είτε η μητέρα είναι εκτοπισθέντες. Κατά το 2010 αλλά 2009 το Τμήμα δεν έλαβε αιτήσεις για έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών.

στ) Πολιτικοί Γάμοι

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη για τη διοικητική εφαρμογή του περί Γάμου Νόμου. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού τηρεί το Κεντρικό Αρχείο των πολιτικών γάμων.
20082009201020112012
Πιστοποιητικά πολιτικών γάμων94584638544289077855
Πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών γάμου8025545251
Βεβαιώσεις για τέλεση πολιτικού γάμου20982930200424332070

Πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών γάμου: Το Τμήμα εκδίδει σε πρόσωπα που σύνηψαν πολιτικό γάμο πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικού γάμου για γάμους που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα γάμων.

Πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών γάμου
2010 54
2009 25
200880

Βεβαιώσεις για τέλεση πολιτικού γάμου: Το Τμήμα εκδίδει Βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί στο μητρώο του, ότι συγκεκριμένο άτομο δεν έχει τελέσει γάμο και ότι δεν έχει δηλωθεί ούτε τέλεση θρησκευτικού γάμου.

Βεβαιώσεις για τέλεση
πολιτικού γάμου
20102004
2009 2930
2008 2098Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter