Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Άμισθα Εκπαιδευόμενοι

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:
(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη

(β) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

(δ) Αντίγραφο της υπογραμμένης σύμβασης πρακτικής εξάσκησης δεόντως επικυρωμένης από το Τμήμα Εργασίας για θέση άμισθου ασκούμενου σε δημόσια/ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμο επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένο από την Δημοκρατία

(ε) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης ότι ο αιτητής έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού του.

(στ) Τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από δημόσια/ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης με τον οποίο ο αιτητής έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του.

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

(η) Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ


(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι)τουλάχιστον δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

(β) Πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών

(δ) Βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι ο αιτητής έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και της πρακτικής άσκησης του για τη χρονική περίοδο της αιτούμενης άδειας διαμονής.

(ε) 2 φωτογραφίες

(στ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

(ζ) Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M64.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 49,21Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES