ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Μετανάστευσης


Άμισθα Εκπαιδευόμενοι

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:
(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη

(β) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

(δ) Αντίγραφο της υπογραμμένης σύμβασης πρακτικής εξάσκησης δεόντως επικυρωμένης από το Τμήμα Εργασίας για θέση άμισθου ασκούμενου σε δημόσια/ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμο επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένο από την Δημοκρατία

(ε) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης ότι ο αιτητής έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού του.

(στ) Τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από δημόσια/ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης με τον οποίο ο αιτητής έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του.

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

(η) Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ


(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι)τουλάχιστον δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

(β) Πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών

(δ) Βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι ο αιτητής έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και της πρακτικής άσκησης του για τη χρονική περίοδο της αιτούμενης άδειας διαμονής.

(ε) 2 φωτογραφίες

(στ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

(ζ) Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M64.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 49,21Kb)

No documents found
Πίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης