Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό

Αίτηση για αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία είναι Κύπριοι πολίτες. Για την αλλαγή θα πρέπει να υποβληθούν

· Επιστολή με την οποία να ζητείται η αλλαγή και να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αλλαγή
· Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου σε καθορισμένο έντυπο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου ανηλίκου η Ένορκη Δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς εκτός και αν έχει δοθεί, βάσει δικαστικού διατάγματος, η αποκλειστική γονική μέριμνα στον ένα γονέα. Σε αυτή την περίπτωση φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης θα πρέπει να επισυνάπτεται

· Πρωτότυπο πιστοποιητικό απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας ή πρωτότυπο Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώNo documents found

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter