Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
Επιβολή προστίμου για παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 Ν.146(Ι)/2007 (Μεταφορά υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς να είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου ή θεώρησης).
1. Με βάση το Άρθρο 4, εδάφια (1), (2) και (3), του ανωτέρω Νόμου οι αερομεταφορείς έχουν υποχρέωση όπως:

α. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαπιστώνουν ότι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που πρόκειται να μεταφερθεί στην ή να διέλθει από τη Δημοκρατία είναι κάτοχος των ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων που απαιτούνται δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου ή του κοινοτικού δικαίου, όταν επιβιβάζεται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.

β. Σε περίπτωση που η Διευθύντρια:

i. Αρνείται σε υπήκοο τρίτης χώρας την παραχώρηση άδειας εισόδου στη Δημοκρατία, λόγω μη κατοχής των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ή της τυχόν απαιτούμενης θεώρησης ή

ii. Αρνείται την παραχώρηση άδειας διέλευσης σε διερχόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και ο μεταφορέας, ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει τον εν λόγω υπήκοο στη χώρα προορισμού του, αρνείται να τον επιβιβάσει, ή οι αρχές του κράτους προορισμού έχουν απαγορεύσει την είσοδο του εν λόγω υπηκόου και τον έχουν επαναφέρει στη Δημοκρατία μέσω της οποίας διήλθε

ο μεταφορέας, ο οποίος μετέφερε το εν λόγω πρόσωπο στα εξωτερικά σύνορα της Δημοκρατίας μέσω θαλάσσιας ή εναέριας συγκοινωνίας, οφείλει να επαναπροωθήσει τον εν λόγω υπήκοο και πάλι στην Τρίτη χώρα από την οποία το μετέφερε ή στην Τρίτη χώρα που χορήγησε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ο εν λόγω υπήκοος διακινήθηκε ή σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδος του.

2. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας αδυνατεί να εκτελέσει την επιστροφή του προσώπου στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση ο εν λόγω μεταφορέας οφείλει να εξεύρει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου και να αναλάβει τις σχετικές δαπάνες ή, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου δεν είναι δυνατή, να αναλάβει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του εν λόγω προσώπου. Τα έξοδα διαμονής, στα οποία περιλαμβάνεται το διοικητικό κόστος κράτησης, και τα έξοδα διατροφής καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας έπειτα από διαβούλευση του με το μεταφορέα.

3. Για οποιαδήποτε παράβαση από μεταφορέα υποχρέωσης που προβλέπεται στα εδάφια (1), (2) ή (3) του άρθρου 4 του Νόμου 146(Ι)/2007, ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2947 ευρώ ανά μεταφερόμενο πρόσωπο για κάθε παράβαση. Επιβληθέν ή επικυρωθέν διοικητικό πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της Ειδοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου ή εντός τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της επιστολής επικύρωσης αυτού (σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση μη καταβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Επιβολή προστίμου για παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (4) και (5) του άρθρου 4 Ν.146(Ι)/2007 (Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρονται).

1. Με βάση το Άρθρο 4, εδάφιο 4 του ανωτέρω Νόμου οι αερομεταφορείς έχουν υποχρέωση όπως:

α. Κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου εισιτηρίων, συλλέγουν και καταγράφουν, στο ηλεκτρονικό έντυπο καταχώρησης στοιχείων επιβατών που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο Νόμο, τα στον τελευταίο καθοριζόμενα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες που θα μεταφέρουν στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας, και

β. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων, και κατόπιν απαίτησης του λειτουργού μετανάστευσης στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας, διαβιβάζουν σε αυτόν ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση βλάβης, με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, τα προαναφερθέντα πληροφοριακά στοιχεία για έλεγχο.

2. Το πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας υποχρέωσης αφορά όλους τους μεταφερόμενους στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας επιβάτες ασχέτως υπηκοότητας. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση των μεταφορέων να συλλέγουν, καταγράφουν και διαβιβάζουν πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά στους μεταφερόμενους επιβάτες αφορά αφενός τις πτήσεις προερχόμενες από τρίτη χώρα και αφετέρου όλες τις αεροπορικές εταιρείες ασχέτως του που αυτές είναι εγγεγραμμένες ήτοι Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτη χώρα.

3. Αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω πτήσεις από και προς Κύπρο δεν διεξάγονται κατ επάγγελμα αλλά για άλλους σκοπούς, τότε η υποχρέωσή των αερομεταφορέων περιορίζεται στη διαπίστωση ότι, όλα τα μεταφερόμενα στην πτήση προς Κύπρο πρόσωπα που επιβαίνουν στο αεροσκάφος, αν είναι ευρωπαίοι υπήκοοι, είναι εφοδιασμένοι με έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (ήτοι διαβατήριο ή ταυτότητα) ή αν είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, είναι εφοδιασμένοι με έγκυρο διαβατήριο και θεώρηση εισόδου σε ισχύ.

4. Για οποιαδήποτε παράβαση εκ πταίσματος από μεταφορέα υποχρέωσης που προβλέπεται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 4 του Νόμου 146(Ι)/2007, η οποία παράβαση συνίσταται στη μη διαβίβαση δεδομένων ή στη διαβίβαση ελλιπών ή αναληθών δεδομένων, ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στα 4973 ευρώ για κάθε ταξίδι για το οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία των μεταφερθέντων προσώπων ή κοινοποιήθηκαν ελλιπώς ή αναληθώς. Επιβληθέν ή επικυρωθέν διοικητικό πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της Ειδοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου ή εντός τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της επιστολής επικύρωσης αυτού (σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), αντίστοιχα.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.
No documents found


ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Θεωρησεις εισοδου

e-procurement

EURES

Στρατηγικό σχεδιο ΥΠΕΣ

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter