Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Μαθητές

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη

(β) Σε περίπτωση ανήλικου, γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

(δ) Βεβαίωση εγγραφής σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(ε) Βεβαίωση συμμετοχής σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που διαχειρίζεται Οργανισμός αναγνωρισμένος προς τούτο από τη Δημοκρατία, με περιγραφή του προγράμματος και της διάρκειας του.

(στ) Απόδειξη ότι Οργανισμός ανταλλαγής μαθητών φέρει την ευθύνη καθ΄όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Δημοκρατία, ειδικότερα σε ότι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού τους.

(ζ) Βεβαίωση από την οικογένεια που θα φιλοξενήσει τους μαθητές καθ΄όλη της διάρκεια παραμονής τους στη Δημοκρατία ότι διαθέτει κατάλληλο χώρο για το σκοπό αυτό.

(η) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

(θ) Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή
(ιι) τουλάχιστον δύο έτη

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

(β) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών

(γ) 2 φωτογραφίες

(δ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

(ε) Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένοΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES