Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις από Μη – Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(1)/2012 και οι Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις.

Επισημαίνεται ακόμα πως τα έξοδα επιδιόρθωσης των επαγγελματικών υποστατικών επωμίζεται εξολοκλήρου ο μισθωτής.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top