Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Αποστολή

Κύρια αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενεργειών για πρόληψη, προπαρασκευή, ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισμό των επιπτώσεων των συμφορών. Επιπρόσθετα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους εχθροπραξιών.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ