Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Πολιτική Προστασία

Το 1992 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2004 η Υπηρεσία συνέχισε το έργο της ως Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής, ενώ το 2010 στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της εντάχθηκε και η πολιτική προστασία, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφών τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Η Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO) έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες και από το Νοέμβριο του 2014 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Κύπριου Επιτρόπου κ. Χρίστου Στυλιανίδη.

Η δράση της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχει μια καταστροφή. Καλύπτει πολύ περισσότερα στάδια: την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση. Αυτό συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο:

• να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών, π.χ. χάρη σε στρατηγικές περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

• να βελτιωθεί η ετοιμότητα, π.χ. μέσα από την ανάπτυξη µέσων, όπως τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης,

• να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσα από τη «χαρτογράφηση» κατάλληλων στρατηγικών εξόδου,

• να ενισχυθεί η γενικότερη θωράκιση του πληθυσμού, π.χ. συνδέοντας την παροχή έκτακτης βοήθειας με «εργαλεία» μακροπρόθεσμης ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Η Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία συνεπικουρείται από την Επιτροπή για την Πολιτική Προστασία (Civil Protection Committee), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών της E.E., εκπρόσωποι από τα υποψήφια για ένταξη κράτη και εκπρόσωποι από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, αλλά και σε υποεπιτροπές που έχουν ως σκοπό τη στήριξη του έργου της.


Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Σημαντική πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θεσπίστηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2007. Ο Μηχανισμός παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αποτελεσματικά «εργαλεία» για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Κάθε χώρα που πλήττεται από μεγάλες καταστροφές μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι ο φορέας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του οποίου ζητείται ή παρέχεται η διεθνής βοήθεια.

Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται κυρίως από:

  · το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Response Coordination Center - ERCC)
  · το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Common Emergency Communication and Information System – CECIS),
  · τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους και
  · το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας απευθύνεται σε προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε επιχειρήσεις ή ασχολείται με το αντικείμενο παροχής και λήψης βοήθειας μέσω του Μηχανισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως τους εξής κύκλους μαθημάτων:
  Εισαγωγικό Σεμινάριο (Induction Course)
  Σεμινάριο Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Operational Management Course)
  Σεμινάριο Συντονισμού Υψηλής Βαθμίδας (High Level Coordination Course)

Από το 2006 προστέθηκαν άλλοι τρεις κύκλοι σεμιναρίων ως εξής:

  · Επαναληπτικό Σεμινάριο Συντονισμού Υψηλής Βαθμίδας (High Level Coordination Refresher Course)

  · Σεμινάριο Διαχείρισης Προσωπικού (Staff Management Course)

  · Σεμινάριο Αποτίμησης Αποστολών (Assessment Mission Course)


Από το 2007 προστέθηκαν τα εξής σεμινάρια:

  · Μέσα Ενημέρωσης και Στρατηγική Ασφάλειας (Media and Security Strategy)

  · Επαναληπτικό Σεμινάριο Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Operational Management Refresher Course)

  · Σεμινάριο Διεθνούς Συντονισμού (International Coordination Course)

  · Σεμινάριο για τις Μονάδες (Modules Basic Course)

  · Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management Course)Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμόνων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, κάθε φορέας πολιτικής προστασίας των χωρών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό μπορεί να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες πολιτικής προστασίας για να δείξουν τις μεθόδους εργασίας τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας των φορέων αυτών στο πρόγραμμα με σκοπό την εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθόδων εργασίας σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.exchangeofexperts.eu

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει το συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο.


Πρώτη έκθεση για την εθνική εκτίμηση κινδύνων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Με βάση το άρθρο 6(α) της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα έπρεπε να υποβάλει, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2015 σύνοψη της εκτίμησης κινδύνων σε εθνική ή κατάλληλη υπο-εθνική κλίμακα. Σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, η έκθεση ετοιμάστηκε από την Πολιτική Άμυνα ενώ η εκτίμηση κινδύνων γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και εκπονείται από τον όμιλο ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES S.A, G. KARAVOKYRIS & PARTNERS CONSULTING ENGINEERS S.A, DION. TOUMAZIS AND ASSOCIATES και AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS. Συμμετοχή έχει επίσης το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την εκτίμηση κινδύνων από την εταιρεία KPMG, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Το Άρθρο 6(α): Για την προώθηση μιας παραγωγικής και συνεκτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστροφών, με την ανταλλαγή μη-διαβαθμισμένων πληροφοριών και συγκεκριμένα πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη θα ήταν ενάντια στα ζωτικά συμφέροντα των Κρατών Μελών σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τα Κράτη Μέλη θα:

(α) υλοποιήσουν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή κατάλληλο υπο-εθνικό επίπεδο και θα θέσουν στην διάθεση της Επιτροπής μια σύνοψη των σχετικών στοιχείων μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2015 και κάθε τρία χρόνια από κει και πέρα.

Η υποβληθείσα έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και βρίσκεται εδώ.Σχετικά Αρχεία:

MALTA RISK ASSESSMENT PEER REVIEW.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1741,58Kb)
Executive Summary of Science for DRM 2017.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 14801,34Kb)
CY CAPABILITY ASSESSMENT REPORT 30 JULY 2018.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 993,73Kb)


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ