Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΕάν γνωρίζετε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσία για την οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας με μέλη της οικογένειάς του, μπορείτε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων που πρέπει να τη συνοδεύουν. Εάν ενδιαφέρεσθε για μέλος οικογένειας Κύπριου πολίτη, πατήστε εδώ.

Εάν ενδιαφέρεσθε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τους δικαιούχους, τα μέλη οικογένειας κλπ, διαβάστε πρώτα τις παραγράφους που ακολουθούν των πιο κάτω βημάτων.

Βήμα 1:
Κατεβάστε τα έγγραφα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

Βήμα 2:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 3:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.
Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 4:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 5:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που ενδέχεται να απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 6:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα αποκλειστικά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της υπογραφής του υπήκοου τρίτης χώρας. Για σκοπούς διευκόλυνσης, η λήψη των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης, στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της Επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας (για όλες τις Επαρχίες πλην της Λευκωσίας), με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης και δεν μπορεί να εξετασθεί πριν τη λήψη των στοιχείων αυτών.

ΣΗΜ.:
 • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ
 • Για πληροφορίες για την υποβολή, το ύψος, τη διάρκεια και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ


Show details for Τι σημαίνει οικογενειακή επανένωσηΤι σημαίνει οικογενειακή επανένωση

Hide details for Ποιοι Δικαιούνται Οικογενειακή Επανένωση - Προϋποθέσεις ΣυΠοιοι Δικαιούνται Οικογενειακή Επανένωση - Προϋποθέσεις Συντηρούντα
Σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται, υπήκοοι τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι τρίτοι υπήκοοι, υπό τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:
 • Διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο δύο (2) τουλάχιστον ετών,
 • Είναι κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ισχύος τουλάχιστον ενός (1) έτους,
 • Έχουν εύλογη προοπτική να αποκτήσουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία.

Ο Διευθυντής του Τμήματος έχει την διακριτική ευχέρεια σε περίπτωση που ο συντηρών απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να μην απαιτεί προηγούμενη παραμονή για τον συντηρών δύο (2) τουλάχιστον ετών.

[Άρθρα 18ΚΙ και 18ΛΑ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου]

Για την οικογενειακή επανένωση ενδοεταιρικά μετατιθέμενων που βρίσκονται στη Δημοκρατία με άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή άδεια μακράς κινητικότητας στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, δείτε την παράγραφο που ακολουθεί.


Show details for Οικογενειακή Επανένωση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσηΟικογενειακή Επανένωση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

Hide details for Μέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονταιΜέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονται
 1. Ο/ η σύζυγος του συντηρούντος, υπό την επιφύλαξη ότι ο γάμος τελέστηκε τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση. Η/ο σύζυγος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών.
 2. Τα ανήλικα τέκνα του συντηρούντος και του/της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένων τέκνων που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή με απόφαση αναγνώρισης υιοθεσίας άλλης χώρας ή με απόφαση αυτοδικαίως εκτελεστή δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας
 3. Τα ανήλικα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετηθέντων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (ii), τέκνων του συντηρούντος, όταν ο συντηρών έχει την αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη συντήρησής τους
 4. Τα ανήλικα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετηθέντων, όπως καθορίζονται στην σημείο (ii) πιο πάνω τέκνων του/της συζύγου, όταν ο/η σύζυγος έχει την αποκλειστική επιμέλεια και την ευθύνη συντήρησής τους
  Όλα τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στα σημεία (ii), (iii) και (iv) πιο πάνω πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών και μη έγγαμα.

[άρθρο 18ΚΛ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου]


Show details for Είσοδος στη ΔημοκρατίαΕίσοδος στη Δημοκρατία

Show details for Απαραίτητες Ενέργειες Μετά την ΕίσοδοΑπαραίτητες Ενέργειες Μετά την Είσοδο

Hide details for Διάρκεια Άδειας ΔιαμονήςΔιάρκεια Άδειας Διαμονής
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη Νομοθεσία, στο μέλος οικογένειας παραχωρείται άδεια διαμονής οικογενειακής επανένωσης.

Στα μέλη της οικογένειας χορηγείται πρώτη άδεια παραμονής διάρκειας ενός (1) έτους. Η άδεια είναι ανανεώσιμη και η ισχύς της δεν υπερβαίνει την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της άδειας του συντηρούντος.


Show details for Μέγιστη Επιτρεπόμενη Διάρκεια ΔιαμονήςΜέγιστη Επιτρεπόμενη Διάρκεια Διαμονής
Show details for Πρόσβαση στην απασχόλησηΠρόσβαση στην απασχόληση


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ MFR1.pdf (File Size: 352,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.doc (File Size: 72,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΕΛΗ - FEES FR.pdf (File Size: 305,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δήλωση Διεύθυνσης Αλληλογραφίας Ver5.pdf (File Size: 298,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ FR ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ_10-8-2022.doc (File Size: 260,59Kb)

No documents found


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus